x
image
Yoona
Mediator image
ახალი კვლევა: 2 ენის ცოდნა დადებითად მოქმედებს კოგნიტურ ფუნქციებზე
დაახლოებით 200 ერი და 6000 ენა არსებობს. აქედან გამომდინარე, ბილინგვიზმი (ორენოვნება) უფრო გავრცელებულია, ვიდრე ბევრ ჩვენგანს წარმოუდგენია.ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ჩატარდა კვლევები, რომლებიც ხაზს უსვამენ ბილინგვიზმის გავლენას კოგნიტურ და ენობრივ განვითარებაზე. კითხვა, შეუძლია თუ არა ორენოვნებას ალცჰაიმერის დაავადების განვითარების თავიდან აცილება, დიდი ხანია ყურადღებას იპყრობს და დღემდე რჩება საკამათო მისი ეფექტურობა კოგნიტური დაქვეითების წინააღმდეგ ბრძოლაში.image


ამ საკითხის შესწავლას თავისი სირთულე აქვს, ვინაიდან მოიცავს ორ რთულ პირობას, რომელთა კვლევა მოითხოვს მრავალი ემოციური, შემეცნებითი, ლინგვისტური და სოციალური ცვლადის გათვალისწინებას. ამიტომაც, ერთ კონტექსტში ჩატარებული კვლევის შედეგები არ შეიძლება განზოგადდეს მთელ მოსახლეობაზე.
ასევე გასათვალისწინებელია ორენოვანი ცოდნის სხვადასხვა ფორმები. მეორე ენის შესწავლის დროიდან შეიძლება გამოიყოს ორი ფორმა: ადრეული (ან ერთდროული) ბილინგვიზმი, რომელიც ვითარდება ადრეულ ბავშვობაში, და თანმიმდევრული ბილინგვიზმი, როდესაც მეორე ენა შეისწავლება მოგვიანებით.image

ადრეული ბილინგვიზმის კვლევა, რომელიც ჩატარდა 4–დან 6 წლამდე, ფოკუსირებულია სტრუქტურულ ცვლილებებზე, რომლებიც ხდება განვითარებად ტვინში მრავალ ენაზე საუბრისას. ამ კრიტიკულ პერიოდში ტვინი ათავისუფლებს ნეირონების დიდ რაოდენობას და აყალიბებს ახალ კავშირებს და სქემებს, რომელთა შორის გამოირჩევა ფონოლოგიური კონტრასტები – ბგერების გარჩევის უნარი. ამ პროცესში არ შედის უჩვეულო ხმები, რაც ართულებს მათ სამომავლოდ სწავლას.თანმიმდევრული ბილინგვიზმის კვლევა სწავლობს მეორე ენის ათვისების სხვადასხვა ეტაპს. გამოიყოფა სამი ასაკობრივი ჯგუფი: 12–დან 15 წლამდე, 16–დან 30 წლამდე და 31–დან 60 წლამდე.ასევე გასათვალისწინებელია ენების ცოდნის მრავალფეროვნება, დაწყებული 6000 სიტყვის ძირითადი ლექსიკური მარაგიდან ორ ენაზე 60 000 ფრაზის დაუფლებამდე მინიმალური შეცდომებით.image

საუბრისა და წერის დროს დაშვებული შეცდომები შესასწავლად საინტერესოა. ყველაზე ხშირად, შეცდომები წარმოიქმნება მეტყველებისას, ვიდრე კითხვისას ან მოსმენისას, სადაც ისინი მინიმალურია. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ ზეპირი და წერილობითი მეტყველების შექმნის პროცესი უფრო რთულია და მოიცავს ნათქვამის შერჩევას, იდენტიფიცირებას, ორგანიზებას, შეფასებას და დასრულებას.ენის გაგება და მასზე საუბარი ორი განსხვავებული რამ არის. ენის გაგება ლინგვისტურად უფრო მარტივია, რადგან მოიცავს უკვე ნასწავლი მასალის ამოცნობას. თუმცა არ ვუარყოფთ, რომ ფარული მნიშვნელობის გაგება მეტ ძალისხმევას მოითხოვს.ახალი კვლევა

image

კვლევა DELCODE, რომელშიც 746 მონაწილე მონაწილეობდა სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფიდან, გვთავაზობს საინტერესო მონაცემებს ორენოვნებასა და დაბერებას შორის. კერძოდ, კვლევამ აჩვენა, რომ ბილინგვიზმი, ასაკის მიუხედავად, დადებითად მოქმედებს კოგნიტურ ფუნქციებზე, მათ შორის სწავლაზე, ზოგად და სამუშაო მეხსიერებაზე, აღმასრულებელ ფუნქციებზე და ენობრივ უნარებზე.სტრუქტურულად, ორენოვნებს უფრო დიდი რუხი ნივთიერების მოცულობა აქვთ, ვიდრე მათ, ვინც ერთ ენას ფლობს. ეს ეხება როგორც ახალგაზრდა, ისე საშუალო ასაკის ორენოვან ხალხს.

0
30
შეფასება არ არის
ავტორი:Yoona
Yoona
Mediator image
30