x
მეტი
  • 24.02.2024
  • სტატია:133470
  • ვიდეო:356340
  • სურათი:507938
რომელი ნიღაბი გვიცავს ყველაზე ეფექტურად COVID-19-სგან?
image


კო­რო­ნა­ვირუ­სის პან­დე­მი­ის და­წყე­ბის­თა­ნა­ვე, სა­მე­დი­ცი­ნო პირ­ბა­დე­ე­ბის დე­ფი­ცი­ტიც და­ი­წყო, რად­გან მათ­ზე მო­თხოვ­ნა სწრა­ფად გა­ი­ზარ­და. მომ­წო­დებ­ლებ­მა ამ ზე­წო­ლას ვერ გა­უძ­ლეს და მა­რა­გე­ბის შევ­სე­ბა გა­უ­ჭირ­დათ.


გაჩ­ნდა ახა­ლი ალ­ტერ­ნა­ტი­ვა - ნაჭ­რის პირ­ბა­დე­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც რო­გორ­ცაღ­მოჩ­ნდა, იმ­დე­ნად ეფექ­ტუ­რი არ არის, რამ­დე­ნა­დაც სა­მე­დი­ცი­ნო პირ­ბა­დე. შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ნიღ­ბის მსგავ­სად, ისიც ერთჯე­რა­დია.


მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში პირ­ბა­დე­ე­ბის წარ­მო­ე­ბა და­ი­წყო, ის მა­ინც დე­ფი­ცი­ტურ პრო­დუქ­ტად მი­იჩ­ნე­ვა. ამას­თან, ხში­რად და­ის­მის კი­თხვა, სა­მე­დი­ცი­ნო ან ნაჭ­რის პირ­ბა­დის ტა­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში სრუ­ლად ვართ თუ არა და­ცუ­ლე­ბი კო­რო­ნა­ვირუ­სის­გან? ან რო­მე­ლი ნიღ­ბის ტა­რე­ბი­სას ვართ ყვე­ლა­ზე უსაფრ­თხოდ?


ქი­რურ­გი­უ­ლი პირ­ბა­დეimage


ქი­რურ­გი­უ­ლი პირ­ბა­დის ტა­რე­ბა ინ­ფი­ცი­რე­ბულ ადა­მი­ანს ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის­გან იცავს. რო­გორც ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ გან­მარ­ტა, კო­რო­ნა­ვირუ­სი ცე­მი­ნე­ბით, ხვე­ლით, ლორ­წო­ვა­ნით გა­და­დის, აღ­ნიშ­ნუ­ლი ტი­პის პირ­ბა­დე კი ამ პრო­ცესს უშ­ლის ხელს.


მი­უ­ხე­და­ვად მისი ეფექ­ტუ­რო­ბი­სა, ქი­რურ­გი­უ­ლი ნი­ღა­ბი 2 სა­ათ­ში კარ­გავს თა­ვის ფუნ­ქცი­ას და ის სხვა ადა­მი­ა­ნებს და­ვირუ­სე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნის­გან ვე­ღარ იცავს. პრო­დუქ­ცი­ის დე­ფი­ცი­ტუ­რო­ბის პი­რო­ბებ­ში კი რთუ­ლია მისი ყო­ველ 2 სა­ათ­ში ერთხელ ცვლა.


ამას­თან, ცნო­ბი­ლია, რომ კო­რო­ნა­ვირუ­სით და­ინ­ფი­ცი­რე­ბა თვალ­თან კონ­ტაქ­ტი­თაც არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი. სწო­რედ ამი­ტომ, სა­მე­დი­ცი­ნო პერ­სო­ნალს, სუ­პერ­მარ­კე­ტე­ბი­სა თუ მი­ტა­ნის სერ­ვი­სის თა­ნამ­შრომ­ლებს, რე­კო­მენ­და­ცია ეძ­ლე­ვათ, თვა­ლიც იზო­ლი­რე­ბუ­ლი ჰქონ­დეთ დამ­ცა­ვი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბით, რა­საც ქი­რურ­გი­უ­ლი პირ­ბა­დე ვერ უზ­რუნ­ველ­ყოფს.


სა­სუნ­თქი გზე­ბის დამ­ცა­ვი ნი­ღა­ბი


image


პრო­დუქ­ტი გვი­ცავს და­ვირუ­სე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის­გან, თუ მას სწო­რად ვა­ტა­რებთ. ისი­ნი ქი­რურ­გი­ულ პირ­ბა­დე­ზე უფრო სქე­ლია და ბაქ­ტე­რი­ებს სა­სუნ­თქ გზებ­თან შეღ­წე­ვა­ში უშ­ლის ხელს, თუმ­ცა30 წუთი არის ის სა­შუ­ა­ლო დრო, როცა ჩვენ რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ნი­ღა­ბი გვი­ცავს. შემ­დეგ შიგ­ნი­დან სველ­დე­ბა, მისი ზე­და­პი­რი კი ვირუსს ვე­ღარ ბლო­კავს. გან­სა­ზღვრუ­ლი დრო­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­სუნ­თქი გზე­ბის დამ­ცა­ვი ნიღ­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა ეფექ­ტუ­რია სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ტრან­სპორ­ტში, სუ­პერ­მარ­კეტ­ში თუ ისეთ ად­გი­ლებ­ზე ვი­ზი­ტი­სას, სა­დაც დიდ­ხანს არ ვჩერ­დე­ბით და არა ოფი­სებ­სა და სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში.


ამას­თან, სა­სუნ­თქი გზე­ბის დამ­ცა­ვი პირ­ბა­დე ბევ­რი ადა­მი­ა­ნის­თვის არა­კომ­ფორ­ტუ­ლია, რად­გან სუნ­თქვის გაძ­ნე­ლე­ბა ეწყე­ბათ.


ნაჭ­რის ნი­ღა­ბი


image


ქი­რურ­გი­უ­ლი და სა­სუნ­თქი გზე­ბის დამ­ცა­ვი პირ­ბა­დე­ე­ბის დე­ფი­ცი­ტის გამო, მო­სახ­ლე­ო­ბის ნა­წილ­მა ნაჭ­რის ნიღ­ბე­ბის ტა­რე­ბა და­ი­წყო, რაც სუ­ლაც არ არის ისე­თი ეფექ­ტუ­რი, რო­გორც გვე­გო­ნა.ქი­რურ­გი­უ­ლი პირ­ბა­დის მსგავ­სად, ნაჭ­რის ნი­ღა­ბიც გვი­ცავ­სინ­ფექ­ცი­ის გავ­რცე­ლე­ბის­გან, თუმ­ცა მცი­რე დრო­ის გას­ვლის შემ­დეგ, ნეს­ტი­ან­დე­ბა და გა­მო­უ­სა­დე­გა­რი ხდე­ბა. ამას­თან, ნაჭ­რის პირ­ბა­დე ნაკ­ლე­ბად ბლო­კავს ვირუ­სის სა­სუნ­თქ სის­ტე­მამ­დე მი­სას­ვლელ გზებს.


ფა­რის ტი­პის ნი­ღა­ბი


image


იმის გამო, რომ ჩა­მოთ­ვლი­ლი ნიღ­ბე­ბი იმ­დე­ნად მა­ღა­ლი ეფექ­ტუ­რო­ბით ვერ გა­მო­ი­ჩე­ვა, რომ 95%-ით მა­ინც ვი­ყოთ და­ცუ­ლე­ბი ვირუ­სის­გან, ახა­ლი პრო­დუქ­ტის წარ­მო­ე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბა დად­გა.


ფა­რის ტი­პის ნი­ღა­ბი კო­რო­ნა­ვირუ­სის­გან დაც­ვის ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლი მაჩ­ვე­ნებ­ლით ხა­სი­ათ­დე­ბა, რად­გან ის ადა­მი­ანს რო­გორც ინ­ფექ­ცი­ის გავ­რცე­ლე­ბის­გან, ისე მისი მი­ღე­ბის­გან იცავს.


გარ­და სა­სუნ­თქი გზე­ბი­სა, ფა­რის ტი­პის ნიღ­ბით სრუ­ლად არის და­ცუ­ლი თვა­ლის ზონა და კა­ნის ზე­და­პი­რი.


აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ფა­რის ტი­პის ნიღ­ბებს არ აქვთ დაც­ვის­თვის გან­სა­ზღვრუ­ლი დრო, რო­გორც ქი­რურ­გი­ულ ან სხვა პირ­ბა­დე­ებს. ადა­მი­ა­ნი ყო­ველ­თვის და­ცუ­ლია, როცა მას ატა­რებს.


მათი გა­მო­ყე­ნე­ბა გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­ჭი­როა მა­ღა­ლი რის­კის მქო­ნე პერ­სო­ნა­ლის­თვის: სა­მე­დი­ცი­ნო პერ­სო­ნა­ლი, მა­ღა­ზი­ე­ბი­სა და აფ­თი­ა­ქე­ბის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი, ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბი, მი­ტა­ნის სერ­ვი­სის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი და სხვა.


სა­ქარ­თვე­ლო­ში ფა­რის ტი­პის ნიღ­ბე­ბის საც­დე­ლი ეგ­ზემპლა­რე­ბი „ფა­ვო­რიტ სტი­ლის“ მიერ 2 კვი­რის წინ და­ი­ბეჭ­და და ახლა 300-ზე მეტი მსხვი­ლი და სა­შუ­ა­ლო ქარ­თუ­ლი კორ­პო­რა­ცი­ი­ის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი სწო­რედ ამ ნიღ­ბე­ბით არი­ან აღ­ჭურ­ვილ­ნი.


აღ­ნიშ­ნუ­ლი ტი­პის დამ­ცა­ვე­ბის ეფექ­ტუ­რო­ბა აღი­ა­რეს არამ­ხო­ლოდ სა­ქარ­თვე­ლო­ში, არა­მედ მის ფარ­გლებს გა­რე­თაც. მსგავ­სი ნიღ­ბე­ბის წარ­მო­ე­ბა და­ი­წყო ამე­რი­კულ­მა ავ­ტომ­წარ­მო­ე­ბელ­მა „ფორდმაც“.


სა­ინ­ტე­რე­სოა, ვის ექ­ნე­ბა ფა­რის ტი­პის ნიღ­ბებ­ზე ხელ­მი­საწ­ვდო­მო­ბა?


imageიხილეთ ვიდეო


ო­გორც „ფა­ვო­რიტ სტილ­ში“ გან­მარ­ტა­ვენ, ნიღ­ბებ­ზე მა­ღა­ლი მო­თხოვ­ნის გამო, კომ­პა­ნია მის დიდი ტი­რა­ჟით წარ­მო­ე­ბას იწყებს. ამას­თან, პრო­დუქ­ცია მალე გა­მოჩ­ნდე­ბა სუ­პერ­მარ­კე­ტე­ბი­სა და აფ­თი­ა­ქე­ბის თა­რო­ებ­ზეც და ნე­ბის­მი­ე­რი მსურ­ვე­ლის­თვის იქ­ნე­ბა ხელ­მი­საწ­ვდო­მი.


შე­ძე­ნა შე­საძ­ლე­ბე­ლია „ფა­ვო­რი­ტი სტი­ლის“ არ­ხე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით. საკ­მა­რი­სია, დარ­ე­კოთ ნო­მერ­ზე: 032 2950011. ასე­ვე მოქ­მე­დებს პრო­დუქ­ტის ად­გილ­ზე მი­ტა­ნის სერ­ვი­სი.


იხილეთ ვიდეო3
7284
5-ს მოსწონს
ავტორი:intermedia.ge
intermedia.ge
Mediator image
7284
  
2020, 6 აპრილი, 14:55
საქართველოში კორონა ვირუსი ნაცების შემოტანილია, უნდოდათ რომ ეკონომიკა გაჩერებულიყო და ყველაფერი მთავრობას დაბრალებოდა მაგრამ ექიმებმა იყოჩაღეს და ნაცებს კოვზი ნაცარში ჩაუვარდათ
2020, 31 მარტი, 14:43
სასარგებლო სტატიაა
2020, 31 მარტი, 12:07
ბენზოხერხებს მოყვება რესპირატორები, რომლებიც მრავალჯერადი გამოყენებისაა. ჩვენი "ხელმარჯვეები" იღებდნენ ყუთიდან და ცალკე ყიდდნენ.
აიღეთ მარლის რამდენიმე ფენა, შეკერეთ ისე, რომ შუაში დარჩეს ფენებს შორის თავისუფალი ფენა, დაფშვენით აქტივირებული ნახშირი და მოათავსეთ ფენებს შორის. დაგიცავთ ფენის სისქის მიხედვით 12 საათიდან 48 საათამდე.
0 1 3