x
მეტი
  • 04.03.2024
  • სტატია:133636
  • ვიდეო:354881
  • სურათი:507995
5 რამ, რითიც ინგლისი ამაყობს
image


ინ­გლი­სი მსოფ­ლი­ოს ერთ-ერთი გა­მორ­ჩე­უ­ლი ქვე­ყა­ნაა თა­ვი­სი ის­ტო­რი­ით, კულ­ტუ­რით, მმარ­თვე­ლო­ბის ტი­პით და არა მხო­ლოდ. ახლა სწო­რედ ინ­გლი­სის შე­სა­ხებ გა­გაც­ნობთ სა­ინ­ტე­რე­სო ფაქ­ტებს, რომ­ლე­ბიც აქამ­დე, ალ­ბათ, არ იცო­დით.


სა­მე­ფო ოჯა­ხი


ინ­გლი­სის გახ­სე­ნე­ბა­ზე პირ­ვე­ლი ყვე­ლას სა­მე­ფო ოჯა­ხი ახ­სენ­დე­ბა. სა­მე­ფო ოჯა­ხის წევ­რე­ბის შე­სა­ხებ ბევ­რი სა­ინ­ტე­რე­სო დე­ტა­ლია ცნო­ბი­ლი, თუმ­ცა არის ნაკ­ლე­ბად ცნო­ბი­ლი ფაქ­ტე­ბიც. მა­გა­ლი­თად, ელი­სა­ბედ II ერ­თა­დერ­თი ადა­მი­ა­ნია ბრი­ტა­ნეთ­ში, რო­მელ­საც მან­ქა­ნის მარ­თვის მოწ­მო­ბის გა­რე­შე ტა­რე­ბის უფ­ლე­ბა კა­ნო­ნით აქვს მი­ნი­ჭე­ბუ­ლი. მან­ქა­ნის ტა­რე­ბა მან 1945 წელს ის­წავ­ლა და მას შემ­დეგ დო­კუ­მენ­ტე­ბის გა­რე­შე და­დის. ვი­საც დე­დო­ფა­ლი გზა­ში შეხ­ვედ­რია, აღ­ნიშ­ნავს, რომ ის ღვედ­საც არ იკე­თებს.დე­დო­ფალს ძა­ლი­ან ბევ­რი ნი­შა­ნი აქვს, რო­მელ­საც ის მომ­სა­ხუ­რე პე­რო­ნალს აძ­ლევს. თუ რო­მე­ლი­მე შეკ­რე­ბა­ზე ის ჩან­თას მა­გი­და­ზე და­დებს, ეს ნიშ­ნავს რომ ელი­სა­ბედს მოს­წყინ­და იქ ყოფ­ნა და გარ­შე­მომ­ყო­ფებ­მა 5 წუთ­ში მი­ზე­ზი უნდა მო­ი­ფიქ­რონ, რომ დე­დო­ფა­ლი შეკ­რე­ბი­დან გა­იყ­ვა­ნონ. დე­დო­ფა­ლი მე­უღ­ლე­ზე 8 წლი­დან არის შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი. ის ფი­ლიპს პირ­ვე­ლი გა­მო­უ­ტყდა სიყ­ვა­რულ­ში და და­ქორ­წი­ნე­ბაც თა­ვად შეს­თა­ვა­ზა.


image


იმის მი­უ­ხე­და­ვად, რომ დი­ა­ნა არის­ტოკ­რა­ტი იყო, სა­ნამ ჩარლ­ზის ცოლი გახ­დე­ბო­და, ის მრე­ცხა­ვად და სა­ბაშ­ვო ბაღ­ში ძი­ძა­დაც კი მუ­შა­ობ­და.


პრინც უი­ლი­ა­მის პირ­ვე­ლი სიყ­ვა­რუ­ლი სინ­დი კრო­უ­ფორ­დი იყო. რო­დე­საც დი­ა­ნამ ამის შე­სა­ხებ გა­ი­გო, კრო­უ­ფორ­დი ჩა­ი­ზე და­პა­ტი­ჟა, რი­თიც უი­ლი­ა­მი ძა­ლი­ან ბედ­ნი­ე­რი იყო. რაც ეხე­ბა უი­ლი­ა­მი­სა და ბრიტ­ნი სპირ­სის რო­მანს, მომ­ღე­რალ­მა აღი­ა­რა, რომ 2002 წელს პრინ­ცი მარ­თლაც იყო მი­სით და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი, წერ­და წე­რი­ლებს და ბო­ლოს პა­ე­მან­ზეც კი და­პა­ტი­ჟა, მაგ­რამ შეხ­ვედ­რა არ შედ­გა.


მი­ზე­ზი ბრიტ­ნის არ და­უ­სა­ხე­ლე­ბია. ქეით მიდლტონ­მა პირ­ვე­ლი შვი­ლი ჯორ­ჯი St Mary-ს სამ­შო­ბი­ა­რო­ში გა­ა­ჩი­ნა, სა­დაც წლე­ბის წინ პრინ­ცე­ბი - უი­ლი­ა­მი და ჰარი და­ი­ბად­ნენ. მშო­ბი­ა­რო­ბის დროს უი­ლი­ა­მი მე­უღ­ლეს­თან ერ­თად იყო. ის მე­ო­რეა სა­მე­ფო ოჯახ­ში, რო­მე­ლიც შვი­ლის და­ბა­დე­ბას და­ეს­წრო. პრინ­ცი ჩარლ­ზი, ასე­ვე, და­ეს­წრო მშო­ბი­ა­რო­ბას.მუ­სი­კა


image


ბითლზი, რო­ლინგ სთო­უნ­სი, გოლ­დფ­ლეი, ადე­ლი, ერიკ კლეპ­ტო­ნი, დე­ვიდ ბოუი - ეს არას­რუ­ლი ჩა­მო­ნათ­ვა­ლია იმ ლე­გე­ნა­და­რუ­ლი ინ­გლი­სე­ლი მუ­სი­კო­სე­ბი­სა, რომ­ლებ­მაც თა­ვი­სი მუ­სი­კით მსოფ­ლიო შეც­ვა­ლეს. უამ­რა­ვი გა­ყი­დუ­ლი ალ­ბო­მი და მოხ­სნი­ლი რე­კორ­დი, მსმე­ნე­ლე­ბით სავ­სე სტა­დი­ო­ნე­ბი - ეს ყვე­ლა­ფე­რი ინ­გლი­სე­ლი მუ­სი­კო­სე­ბის­თვის უჩ­ვე­უ­ლო ნამ­დვი­ლად არ არის. 1999 წლის შემ­დეგ ინ­გლი­სე­ლი მუ­სი­კო­სე­ბის შე­მო­სა­ვა­ლი გა­ორ­მაგ­და, ბრი­ტა­ნე­ლი სიმ­ღე­რე­ბის ავ­ტო­რე­ბის შე­მო­სა­ვა­ლი კი 250%-ით გა­ი­ზარ­და.

მა­გა­ლი­თად, 1970 წელს რო­ლინგ სთო­უნ­სის კონ­ცერ­ტის ბი­ლე­თის ფასი მხო­ლოდ 8 დო­ლა­რი იყო, ახლა კი სა­შუ­ა­ლო ფას­მა 650 დო­ლარს გა­და­ა­ჭარ­ბა. თუმ­ცა ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი, გავ­ლე­ნი­ა­ნი და მა­ღალ­შე­მო­სავ­ლი­ა­ნი ჯგუ­ფი ინ­გლი­სი­დან და ზო­გა­დად, მთე­ლი მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით, ბითლზია. ლი­ვერ­პუ­ლელ­მა ბი­ჭებ­მა მოხ­სნეს ყო­ველ­გვა­რი რე­კორ­დი და 800 მი­ლი­ო­ნი ეგ­ზემპლა­რი გა­ყი­დეს. 2017 წელს გა­მოვ­ლინ­და მუ­სი­კო­სე­ბის ასე­უ­ლი, რო­მელ­თა შე­მოქ­მე­დე­ბაც ყვე­ლა­ზე ხშრად იყო ტოპ­ჩარ­ტე­ბის სა­თა­ვე­ში. ამ რე­ი­ტინ­გის პირ­ველ ად­გილს სწო­რედ ბითლზი იკა­ვებს.ლი­ტე­რა­ტუ­რა


image


უი­ლი­ამ შექ­სპრის სა­ხე­ლის ხსე­ნე­ბაც საკ­მა­რი­სია, რომ ინ­გლი­სუ­რი ლი­ტე­რა­ტუ­რის შე­სა­ხებ ზო­გა­დი წარ­მოდ­გე­ნა შე­გექ­მნათ. თუმ­ცა ინ­გლი­სი ლი­ტე­რა­ტუ­რის მი­მარ­თუ­ლე­ბით მხო­ლოდ შექ­სპი­რით არ ამა­ყობს. ჯეინ ოს­ტი­ნი, ჯარლზ დი­კენ­სი, ჯორჯ ორ­ვე­ლი ეს კლა­სი­კუ­რი ინ­გლი­სუ­რი მწერ­ლო­ბაა. დე­ტექ­ტი­უ­რი მწერ­ლო­ბის დე­დოფ­ლად აღი­ა­რე­ბუ­ლი აგა­თა კრის­ტი სწო­რედ ინ­გლი­სე­ლი ავ­ტო­რია.


რაც შე­ე­ხე­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე ლი­ტე­რა­ტუ­რის ყვე­ლა­ზე აქ­ტუ­ა­ლურ მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბას, ფენ­ტე­ზის, მის ერთ-ერთ ფუ­ძემ­დებ­ლად სწო­რედ ჯონ ტოლ­კი­ნი ით­ვლე­ბა. მის­მა ნა­წარ­მო­ე­ბებ­მა დიდი გავ­ლე­ნა იქო­ნია მსოფ­ლიო ლი­ტე­რა­ტუ­რის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე. ტოლ­კი­ნი­სად­მი დიდი სა­ჯა­რო ინ­ტე­რე­სი იგ­რძნო­ბო­და. მისი წიგ­ნე­ბი იმ­დე­ნად პო­პუ­ლა­რუ­ლი იყო, რომ თა­ვი­სი სა­კულ­ტო სტა­ტუ­სით ჯონი უკვე შე­წუ­ხე­ბუ­ლიც იყო. იგი იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­და, სა­ტე­ლე­ფო­ნო ცნო­ბა­რე­ბი­დან ამო­ე­ღო თა­ვი­სი სა­კონ­ტაქ­ტო ნო­მე­რი.


თა­ნა­მედ­რო­ვე­ო­ბის ყვე­ლა­ზე გა­ყიდ­ვა­დი ავ­ტო­რი ჯოან რო­უ­ლინ­გი ინ­გლი­სის ქა­ლაქ ეი­ტში და­ი­ბა­და. „ჰარი პო­ტე­რის“ ლე­გენ­და­რუ­ლი შვი­დტო­მე­უ­ლის ავ­ტო­რის გა­ყი­დუ­ლი წიგ­ნე­ბის სა­ერ­თო ტი­რა­ჟი 400 მი­ლი­ონ ეგ­ზემპლარს აღე­მა­ტე­ბა. იგი პირ­ვე­ლი ქა­ლია, რო­მელ­მაც წიგ­ნე­ბის წე­რით 1 მი­ლი­არ­დი დო­ლა­რის ოდე­ნო­ბის შე­მო­სა­ვა­ლი მო­ი­პო­ვა. დღეს­დღე­ო­ბით „ჰარი პო­ტე­რი“ ეგ­რეთ წო­დე­ბუ­ლი „გლო­ბა­ლუ­რი ბრენ­დია“, შე­ფა­სე­ბუ­ლი 15 მი­ლი­არდ დო­ლა­რად. სე­რი­ის უკა­ნას­კნელ­მა ოთხმა წიგნ­მა თან­მიმ­დევ­რუ­ლად და­ამ­ყა­რა რე­კორ­დი, რო­გორც მთელ ის­ტო­რი­ა­ში ყვე­ლა­ზე სწრა­ფად გა­ყიდ­ვად­მა წიგ­ნებ­მა. წიგ­ნე­ბის სე­რი­ა­თა სრუ­ლი 4.195 გვერ­დი ნა­თარ­გმნია მთლი­ა­ნად ან ნა­ხევ­რად 65 ენა­ზე.


წამ­ლე­ბი


image


ინ­გლი­სი არა მხო­ლოდ ხე­ლოვ­ნე­ბის, არამ­დე მა­ღა­ლი დო­ნის წარ­მო­ე­ბი­თა­ცაა სა­ერ­თა­შო­რი­სოდ აღი­ა­რე­ბუ­ლი. მა­გა­ლი­თად, ბრი­ტა­ნუ­ლი წარ­მო­ე­ბის მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი, რო­გო­რი­ცაა "ვი­ტა­ბი­ო­ტიქ­სი­სა" და "ჰელს ეი­დის" ბი­ო­და­ნა­მა­ტე­ბი და ვი­ტა­მი­ნუ­რი პრე­პა­რა­ტე­ბი მთე­ლი მსოფ­ლი­ო­ში დიდი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს. "ვი­ტა­ბი­ო­ტიქ­სის" მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის შე­მად­გე­ნე­ლი ყვე­ლა კომ­პო­ნენ­ტი მი­ღე­ბუ­ლია ბუ­ნებ­რი­ვი წყა­რო­დან: E ვი­ტა­მი­ნი - მარ­ცვლე­უ­ლის თეს­ლი­დან, C ვი­ტა­მი­ნი - ვე­ლუ­რი ალუბ­ლი­დან, კო­ლა­გე­ნი - ზღვის მცე­ნა­რე­ე­ბი­დან. არ შე­ი­ცავს არა­ნა­ირ ქი­მი­ურ და­ნა­მატს.


"ვი­ტა­ბი­ო­ტიქ­სი" არის ბრენ­დი, რად­გან ის შექ­მნა მსოფ­ლი­ო­ში ცნო­ბილ­მა ფარ­მა­კო­ლოგ­მა არ­ნოლდ ბე­კეტ­მა, ყვე­ლა ფორ­მუ­ლა ევ­რო­პის სა­უ­კე­თე­სო სა­მე­დი­ცი­ნო ინ­სტი­ტუ­ტებ­ში გა­მო­ი­ცა­და და მხო­ლოდ ამის შემ­დეგ გაჩ­ნდა და­სავ­ლეთ ევ­რო­პის, ამე­რი­კი­სა და უკვე სა­ქარ­თვე­ლო­ში „სა­ხალ­ხო აფ­თი­ა­ქის“ თა­რო­ებ­ზე. "ვი­ტა­ბი­ო­ტიქსს" მი­ღე­ბუ­ლი აქვს დე­დოფ­ლის ჯილ­დო ვი­ტა­მი­ნე­ბის ინო­ვა­ცი­უ­რი ფორ­მუ­ლე­ბის შექ­მნის­თვის. "ჰელ­სე­ი­დი" მცე­ნა­რე­ებს ისეთ ნი­ა­დაგ­ზე მო­ი­პო­ვებს, რო­მე­ლიც სა­სუქს არ შე­ი­ცავს. სა­ინ­ტე­რე­სოა ისიც, რომ თე­ბერ­ვა­ლი „სა­ხალ­ხო აფ­თი­აქ­ში“ ბრი­ტა­ნუ­ლი თვედ გა­მო­ცხად­და.


აფ­თი­ა­ქი მომ­ხმა­რე­ბელს "ჰელს ეი­დი­სა" და "ვი­ტა­ბი­ო­ტიქ­სის" სრულ ასორ­ტი­მენტზე 20-30%-იანი ფას­დაკ­ლე­ბას სთა­ვა­ზობს.ფეხ­ბურ­თი


წაიკითხეთ სრულად > > >0
891
6-ს მოსწონს
ავტორი:intermedia.ge
intermedia.ge
Mediator image
891
  
კომენტარები არ არის, დაწერეთ პირველი კომენტარი
0 1 0