x
მეტი
  • 21.05.2024
  • სტატია:134783
  • ვიდეო:351972
  • სურათი:509135
„სურნელი, რომელიც გვაბედნიერებს“- რა გავლენას ახდენს ვანილის სურნელი ორგანიზმზე
image


სტრე­სე­ბით სავ­სე სამ­ყა­რო­ში ადა­მი­ა­ნებს ბედ­ნი­ე­რე­ბის ჰორ­მო­ნე­ბი სა­ნატ­რე­ლი გაგ­ვიხ­და. ამი­ტომ უნდა და­ვა­ფა­სოთ თი­თო­ე­უ­ლი წვრილ­მა­ნი, რო­მე­ლიც ჩვენ­ში ენ­დორ­ფი­ნს გა­მო­ყოფს და ცხოვ­რე­ბას გვი­ხა­ლი­სებს. ასე ვარ მეც, ვცდი­ლობ, ყვე­ლა­ფერ­ში პო­ზი­ტი­ვი და­ვი­ნა­ხო და ცუდ ამ­ბებ­საც კი კარ­გი კუ­თხით შევ­ხე­დო. თუმ­ცა ეს მარ­ტი­ვი ნამ­დვი­ლად არაა. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ჯან­სა­ღად კვე­ბის მომ­ხრე ვარ, ხში­რად არც შო­კო­ლად­ზე ვამ­ბობ უარს, რად­გან ის დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით ენ­დორ­ფი­ნის გა­მო­ყო­ფას უწყობს ხელს.


აი, ცოტა ხნის წინ კი, სრუ­ლი­ად მო­უ­ლოდ­ნე­ლად, „ნი­კო­რას“ სუ­პერ­მარ­კე­ტის დახლზე ერ­თმა წარ­წე­რამ მი­იქ­ცია ჩემი ყუ­რა­დღე­ბა - „სურ­ნე­ლი, რო­მე­ლიც გვა­ბედ­ნი­ე­რებს“.


წარ­წე­რას ასე­ვე სა­ინ­ტე­რე­სო ტექ­სტი მოჰ­ყვე­ბო­და - „ჩვე­ნი ჟურ­ნა­ლის­ტი მა­და­გას­კარ­ში მოგ­ზუ­რო­ბი­სას ვა­ნი­ლის პლა­ნტა­ცი­ებს ეს­ტუმ­რა და ად­გი­ლობ­რივ­თა ცხოვ­რე­ბას და­აკ­ვირ­და. პლან­ტა­ცი­ა­ში მუ­შა­ო­ბა რთუ­ლი და შრო­მა­ტე­ვა­დი საქ­მეა, თუმ­ცა მუ­შე­ბი სირ­თუ­ლე­ებს გა­საკ­ვი­რი შე­მარ­თე­ბით უმკლავ­დე­ბი­ან. არც მძი­მე რუ­ტი­ნა აში­ნებთ და არც ცხოვ­რე­ბის გა­უ­საძ­ლი­სი პი­რო­ბე­ბი. რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა, „ბედ­ნი­ე­რე­ბის სა­ი­დუმ­ლო“ ვა­ნი­ლის სურ­ნე­ლია. სწო­რედ ის უწყობს ხელს ორ­გა­ნიზ­მში ენ­დორ­ფი­ნის - ბედ­ნი­ე­რე­ბის ჰორ­მო­ნე­ბის გა­მო­ყო­ფას.“image


ცოტა ხანს დავ­ფიქ­რდი, ნუთუ ასე მარ­ტი­ვია ენ­დორ­ფი­ნის დაგ­რო­ვე­ბა? თურ­მე ასეა. თუმ­ცა ავ­ტო­მა­ტუ­რად ვი­ფიქ­რე, რომ პრო­დუქ­ტი, რო­მელ­ზეც ეს წარ­წე­რა ამო­ვი­კი­თხე, მა­ღალ­კა­ლო­რი­უ­ლი იქ­ნე­ბო­და და მისი მი­ღე­ბით ჩემი ჯან­სა­ღი კვე­ბის რა­ჟი­მის დარ­ღვე­ვა მო­მი­წევ­და. სა­ბედ­ნი­ე­როდ, შევ­ცდი. ეს იყო ხა­ჭოს დე­სერ­ტი ვა­ნი­ლის არო­მა­ტით - სრუ­ლი­ად ჯან­სა­ღი და სა­სარ­გებ­ლო პრო­დუქ­ტი, რო­მე­ლიც მე­ტად სა­სარ­გებ­ლოა ჩვე­ნი ორ­გა­ნიზ­მის­თვის და ამავდრო­უ­ლად, თურ­მე გვაბედნიერებს.


ხაჭო „ნი­კო­რას“ შვი­ლო­ბი­ლი კომ­პა­ნი­ის „დღის პრო­დუქ­ტის“ მიერ იყო წარ­მო­ე­ბუ­ლი. ამ ის­ტო­რი­ამ ისე და­მა­ინ­ტე­რე­სა და გა­მა­ხა­ლი­სა, რომ დახ­ლის გუ­ლი­ა­ნად დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბა და­ვი­წყე და მსგავ­სი შე­ფუთ­ვით სხვა პრო­დუქ­ტე­ბიც, მათ შო­რის, ყვე­ლი, რძე, მა­წო­ნი და არა­ჟა­ნიც აღ­მო­ვა­ჩი­ნე. მრა­ვალ­ფე­რო­ვან შე­ფუთ­ვებ­ზე და­ბეჭ­დი­ლი სხვა­დას­ხვა სა­ინ­ტე­რე­სო ამ­ბებს თვა­ლი გა­და­ვავ­ლე და რამ­დე­ნი­მე პრო­დუქ­ტი შე­ვი­ძი­ნე.


image


image


ვი­ფიქ­რე, რომ სა­ინ­ტე­რე­სო ამ­ბე­ბი ბავ­შვებ­საც მო­ე­წო­ნებოდათ და იქ­ნებ ამის გამო მა­ინც სი­ა­მოვ­ნე­ბით ეჭა­მათ რძის პრო­დუქ­ტე­ბი, რო­მე­ლიც ასე არ უყ­ვართ და მე კი ასე მინ­და, რომ ყო­ველ­დღი­უ­რად იღებ­დნენ. ჩემი მო­ლო­დი­ნი გა­მარ­თლდა. ხა­ჭოს მირ­თმე­ვის შემ­დეგ, კომ­პი­უ­ტერს მი­ვუს­ხე­დით, ვა­ნი­ლის პლან­ტა­ცი­ე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ის მო­ძი­ე­ბა და­ვი­წყეთ.


რო­გორც გა­ვარ­კვი­ეთ, ვა­ნი­ლის პლან­ტა­ცი­ე­ბი მა­და­გას­კარ­ზე, დე­და­ქა­ლა­ქი­დან 600 კმ-ის მო­შო­რე­ბით მდე­ბა­რე­ობს. პლან­ტა­ცი­ე­ბის მიმ­დე­ბა­რედ ჯუნ­გლე­ბია, მი­სას­ვლელ გზა­ზე კი წყლით დატ­ბო­რი­ლი ბრინ­ჯის ყა­ნე­ბია.


ვა­ნი­ლი ორ­ქი­დე­ე­ბის კლასს მი­ე­კუთ­ვნე­ბა და მო­საყ­ვა­ნად აუ­ცი­ლე­ბე­ლია სამი პი­რო­ბა: სით­ბო, მა­ღა­ლი ტე­ნი­ა­ნო­ბა და სწო­რი მოვ­ლა. ვა­ნი­ლის პარ­კებს კრე­ფენ მწვა­ნე, ნა­ხევ­რადმწი­ფე მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში და იწყე­ბენ მის ხან­გრძლივ გა­და­მუ­შა­ვე­ბას. უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, პარ­კე­ბი უნდა და­მუ­შავ­დეს ცხე­ლი წყლით. წყლი­დან ამო­ღე­ბის­თა­ნა­ვე პარ­კებს ყრი­ან ზე­წარ­ზე და კარ­გად ფუ­თა­ვენ. ასე აჩე­რე­ბენ ერთი დღე-ღამე. შე­დე­გად პარ­კე­ბი მომ­წი­ფე­ბას წყვეტს და ფერ­მენ­ტა­ცი­ის პრო­ცესს იწყებს. შემ­დე­გი ეტა­პი მზე­ზე გაშ­რო­ბაა, რა­საც ჩრდილ­ში ერთი თვის მან­ძილ­ზე შე­ნახ­ვა მოჰ­ყვე­ბა. გა­მოშ­რო­ბის დროს ვა­ნი­ლი და­ახ­ლო­ე­ბით 7-ჯერ იკ­ლებს წო­ნა­ში. სა­ბო­ლო­ოდ ვა­ნილს ახა­რის­ხე­ბენ სიგ­რძის მი­ხედ­ვით და რე­ა­ლი­ზა­ცი­ის­თვის ამ­ზა­დე­ბენ.image


ეს ყვე­ლა­ფე­რი ჩემ­თვის იმ­დე­ნად შთამ­ბეჭ­და­ვი აღ­მოჩ­ნდა, რომ ახა­ლი მი­ზა­ნიც და­ვი­სა­ხე. გა­დავ­წყვი­ტე, რა­დაც უნდა და­მიჯ­დეს, ერთ დღეს ჩემ­მა კომ­პა­ნი­ა­მაც და­წე­როს ასე­თი ტექ­სტი - “ჩვე­ნი ჟურ­ნა­ლის­ტი მა­და­გას­კარ­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სას ვა­ნი­ლის პლან­ტა­ცი­ებს ეს­ტუმ­რა...” მიხ­ვდე­ბო­დით, რომ ეს ჟურ­ნა­ლის­ტი მე ვიქ­ნე­ბი. მა­ნამ­დე კი, ვიდ­რე მა­და­გას­კარ­ში ვი­მოგ­ზა­უ­რებ და ბედ­ნი­ე­რე­ბის ჰორ­მო­ნე­ბის სურ­ნელს ღრმად ჩა­ვი­სუნ­თქავ, ამ სი­ა­მოვ­ნე­ბას „დღის პრო­დუქ­ტის“ ვა­ნი­ლი­ა­ნი ხა­ჭოს დე­სერ­ტის სა­ხით მი­ვი­ღებ.1
332
4-ს მოსწონს
ავტორი:intermedia.ge
intermedia.ge
Mediator image
Mediator image
332
  
2018, 2 ნოემბერი, 13:08
ჩემი ბოლო paycheck იყო € 32746 ოპერაციული ონლაინ. მე სრული დრო ვარ სტუდენტი და მუშაობს ორი საათის განმავლობაში ჩემს ლეპტოპზე.იგი ძალიან კარგავს ამდენ ფულს, როდესაც სხვა ადამიანს უნდა იმუშაოს იმდენად ნაკლებად.მიიღეთ პოზიცია მე ვთხოვ თქვენ რეაგირება ახლავე! ასე რომ, მხოლოდ ამ ვებგვერდის გავლა ....

.......... ➤➤➤ ➤➤ ➤➤➤ w­w­w­.­C­a­s­h­7­2­.­C­o­m
0 1 1