x
მეტი
  • 18.04.2024
  • სტატია:134361
  • ვიდეო:351978
  • სურათი:508430
"ისინი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მი­სი­ი­თა და შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბით ევ­ლი­ნე­ბი­ან ქვე­ყა­ნას" - რა პერიოდში დაბადებული ადამიანები მიეკუთვნებიან ზოდიაქოს ყველაზე იდუმალ ნიშანს
image


1922 წელს, სა­ერ­თა­შო­რი­სო ას­ტრო­ნო­მი­უ­რი კავ­ში­რის წევ­რე­ბის მო­რი­გი შეხ­ვედ­რი­სას, რო­მე­ლიც ქა­ლაქ ლე­ი­ტონ­ში (ჰო­ლან­დია) მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის პრე­ზი­დენ­ტმა არ­ტურ სტენ­ლი ედინგტონ­მა გა­აჟ­ღე­რა ჰი­პო­თე­ზა მე­ცამ­ტე ზო­დი­ა­ქოს შე­სა­ხებ...


მისი მო­საზ­რე­ბის თა­ნახ­მად, ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვი­საც ბედ­მა ოც­და­ათ ნო­ემ­ბერ­სა და ჩვიდ­მეტ დე­კემ­ბერს შო­რის და­ბა­დე­ბა არ­გუ­ნა წი­ლად გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მი­სი­ი­თა და შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბით ევ­ლი­ნე­ბი­ან ამ ქვე­ყა­ნას. ისი­ნი გვე­ლისმპყრობ­ლე­ბად იმა­ვე გველმჭე­რე­ბად ით­ვლე­ბი­ან.


გველმჭე­რის თა­ნა­ვარ­სკვლა­ვე­დი ოდით­გან­ვე არ­სე­ბობ­და და მის შე­სა­ხებ ცნო­ბებს უძ­ვე­ლეს ის­ტო­რი­ულ წყა­რო­ებ­ში ვხვდე­ბით... ას­ტრო­ლო­გე­ბი დღემ­დე და­ვო­ბენ იმის შე­სა­ხებ, არის თუ არა გველმჭე­რი კონ­კრე­ტუ­ლი, და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი, თუ იგი მხო­ლოდ და მხო­ლოდ მშვილ­დოს­ნის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლის მო­რი­ე­ლის "სპე­ცე­ფექ­ტე­ბით" გამ­დიდ­რე­ბუ­ლი ნა­ზა­ვია.ასეა თუ ისე, ფაქ­ტი ფაქ­ტად რჩე­ბა. პრაქ­ტი­კა­ში თუ და­ვაკ­ვირ­დე­ბით ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვი­საც ბედ­მა სწო­რედ დრო­ის ამ მო­ნაკ­ვეთ­ში არ­გუ­ნა და­ბა­დე­ბა რე­ა­ლუ­რად, მარ­თლაც გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან არ­ცთუ მა­ინ­ცდა­მა­ინც "მშვილ­დოს­ნუ­რი" თვი­სე­ბე­ბით და მათი ბედი ხში­რად ერ­თობ ფა­ტა­ლუ­რი და სა­ინ­ტე­რე­სოა.


ას­ტრო­ლო­გე­ბის დიდი ნა­წი­ლი, ვი­საც ე.წ. "გველმჭე­რის" პე­რი­ოდ­ში და­ბა­დე­ბულ ხალ­ხთან ჰქო­ნია ურ­თი­ერ­თო­ბა, ერ­თხმად თან­ხმდე­ბა იმა­ზე, რომ ამ ადა­მი­ა­ნებს გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ხა­სი­ა­თი, ნიჭი, შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი და გან­საც­დე­ლე­ბი გა­აჩ­ნი­ათ ცხოვ­რე­ბის გზა­ზე.


imageისი­ნი მშვილ­დოს­ნის ფი­ლო­სო­ფი­ურ ბუ­ნე­ბას­თან ერ­თად ფლო­ბენ მო­რი­ე­ლის მაგ­ნე­ტიზმსა და გამ­ძაფ­რე­ბულ ინ­ტუ­ი­ცი­ურ აღ­ქმას. მათ უმე­ტე­სო­ბას არ შე­უძ­ლია რუ­ტი­ნუ­ლი ცხოვ­რე­ბა, მაგ­რამ როცა ერთი ეტა­პი სრულ­დე­ბა მათ­თვის, უკან და­საბ­რუ­ნე­ბელ ხი­დებს ისი­ნი ყო­ველ­თვის წვა­ვენ და წარ­სულ­თან აღა­რა­სო­დეს ბრუნ­დე­ბი­ან . არის მე­ო­რე ვა­რი­ან­ტიც, ისი­ნი თა­ვად ხდე­ბი­ან ფა­ტა­ლუ­რი მოვ­ლე­ნე­ბის კა­ტა­ლი­ზა­ტო­რი სხვა ადა­მი­ა­ნე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში. შემ­დეგ მი­დი­ან და უკან ტო­ვე­ბენ ტკი­ვილს, ცრემ­ლებს, ნან­გრე­ვებს, ზოგ­ჯერ ზი­ზღსა და შუ­რის­ძი­ე­ბის სურ­ვილს.


გველმჭე­რის ხა­სი­ა­თი თა­ვის თავ­ში აერ­თი­ა­ნებს ერ­თდრო­უ­ლად მკურ­ნა­ლი­სა და გა­მა­ნად­გუ­რებ­ლის თვი­სე­ბებს. მას შე­უძ­ლია მაგ­ნი­ტი­ვით მი­ი­ზი­დოს ადა­მი­ა­ნე­ბი, თუმ­ცა ში­ნა­გა­ნი ბრძო­ლა ბო­როტ­სა და კე­თილს შო­რის ხში­რად ურ­თუ­ლებს ამ ადა­მი­ანს სწო­რი არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს. გველმჭე­რე­ბი გა­სა­ო­ცა­რი შორ­სმჭვრე­ტებ­ლო­ბით, ამ­ტა­ნო­ბი­თა და რე­გე­ნე­რა­ცი­ის უნა­რით არი­ან და­ჯილ­დო­ე­ბულ­ნი. მათ უმ­რავ­ლე­სო­ბას გა­აჩ­ნია წი­ნას­წარ ხედ­ვის ნიჭი და კარ­გი ინ­ტუ­ი­ცია. თუმ­ცა, მძაფ­რი მიდ­რე­კი­ლე­ბა ტრანსფორ­მა­ცი­ის­კენ აი­ძუ­ლებს მათ, მუდ­მი­ვად ის­წრა­ფოდ­ნენ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი­სა და სა­კუ­თა­რი თა­ვის შეც­ვლის­კენ.


თუმ­ცა, უნდა გა­ვიხ­სე­ნოთ გველმჭე­რის სიმ­ბო­ლო – ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­საც დიდი ზო­მის გვე­ლი უპყრია ხელთ. გვე­ლი მა­ინც გვე­ლია, ამი­ტომ ეს სიმ­ბო­ლო კონ­კრე­ტულ მე­სიჯს მო­ი­ცავს მათ­თვის, ვინც გველმჭე­რის პე­რი­ოდ­ში მო­ევ­ლი­ნა ქვე­ყა­ნას – სულ ცოტა უყუ­რა­დღე­ბო­ბა და გვე­ლი, რო­მე­ლიც თქვენს ქვეც­ნო­ბი­ერ­შია და­ბუ­დე­ბუ­ლი, მო­მენ­ტა­ლუ­რად დაგ­გეს­ლავთ სა­სიკ­ვდი­ლოდ . სწო­რედ ამი­ტომ მო­გე­ნი­ჭათ ზღვარ­ზე სვლის ნიჭი – "გვე­ლის პყრო­ბა" და მისი შხა­მის მარ­თვა სუ­ლაც არ გახ­ლავთ ად­ვი­ლი!


გველმჭე­რე­ბის დიდი ნა­წი­ლი ხში­რად და­ჯილ­დო­ე­ბუ­ლია ნა­თელ­ხილ­ვის, წი­ნას­წარ­ხედ­ვის, მკურ­ნა­ლო­ბის (რენტგე­ნუ­ლი ხედ­ვის), ტე­ლე­კი­ნე­ზი­სა და ტე­ლე­პორ­ტა­ცი­ის ნი­ჭით . ბევ­რი მათ­გა­ნი ძალ­ზე პა­ტა­რა ასა­კი­დან ახერ­ხებს და­ი­მახ­სოვ­როს და დი­დო­ბა­ში გა­იხ­სე­ნოს დე­ტა­ლუ­რად წლე­ბის წინ გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბი... განაგრძეთ კითხვა<<<2
1502
1-ს მოსწონს
ავტორი:intermedia.ge
intermedia.ge
Mediator image
Mediator image
1502
  
2020, 13 მაისი, 12:27
კომენტარი ცარიელია ან წაშლილია

2020, 10 მაისი, 19:45
კომენტარი ცარიელია ან წაშლილია

0 1 2