x
მეტი
  • 29.01.2023
  • სტატია:125252
  • ვიდეო:355865
  • სურათი:498095
"ფეიბოქსი" SMS-ქვითარს ამატებს
image

სწრა­ფი გა­დახ­დის აპა­რა­ტე­ბის პირ­ვე­ლი ქარ­თუ­ლი ბრენ­დის - ”ფე­ი­ბოქ­სის” სა­შუ­ა­ლე­ბით, ან­გა­რიშ­ზე ჩა­რი­ცხვა და სხვა­დას­ხვა გა­და­სა­ხა­დე­ბის გა­დახ­და 15 წლის წინ გახ­და შე­საძ­ლე­ბე­ლი. მას შემ­დეგ, გა­დახ­დის ტერ­მი­ნა­ლე­ბი მო­სახ­ლე­ო­ბის ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბის ნა­წი­ლად იქცა. 2007 წლი­დან "ფე­ი­ბოქ­სი" ლექ­სი­კა­ში იმ­დე­ნად დამ­კვიდ­რდა, რომ მას ავ­ტო­მა­ტუ­რად ვუ­კავ­ში­რებთ ხოლ­მე ნე­ბის­მი­ე­რი აპა­რა­ტი­დან თან­ხის ჩა­რი­ცხვას. PayBox-ის პირ­ვე­ლი პრო­დუქ­ტი მო­ბი­ლუ­რის ბა­ლან­სის შევ­სე­ბა იყო, ხოლო დღეს 1000 - მდე სხვა­დას­ხვა სერ­ვისს აერ­თი­ა­ნებს.


"ფე­ი­ბოქ­სის" რებ­რენ­დინ­გი სულ ცოტა ხნის წინ დას­რულ­და და დღეს უკვე მკა­ფი­ოდ ასა­ხავს ბრენ­დის მის­წრა­ფე­ბას - ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რო­ბას, სი­მარ­ტი­ვეს, და­ცუ­ლო­ბას, მოქ­ნი­ლო­ბას და მუდ­მივ გან­ვი­თა­რე­ბას. მუდ­მი­ვი გან­ვი­თა­რე­ბის გზა­ზე სი­მარ­ტი­ვე­სა და მოქ­ნი­ლო­ბას გა­დამ­წყვე­ტი როლი უჭი­რავს, გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­შინ, რო­დე­საც ცხოვ­რე­ბის რიტ­მი ამ­დე­ნად აჩ­ქა­რე­ბუ­ლია და მსოფ­ლიო მრა­ვა­ლი გა­მოწ­ვე­ვის წი­ნა­შე დგას. კომ­პა­ნი­ამ ფეხი აუ­წყო ტენ­დე­ცი­ებს და მრა­ვალ­ფე­რო­ვან სერ­ვი­სებ­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ურ სი­ახ­ლე­ებს კი­დევ ერთი, SMS ქვი­თა­რი და­ა­მა­ტა.


  • SMS ქვით­რის უპი­რა­ტე­სო­ბა მოქ­ნი­ლო­ბაა - გა­დახ­დის შემ­დგომ შე­გიძ­ლი­ათ ქვი­თა­რი სა­კუ­თარ მო­ბი­ლურ­ში ჩა­მოტვირ­თოთ, ამ გზით თა­ვი­დან აი­რი­დებთ მისი და­კარ­გვის და და­ზი­ა­ნე­ბის სა­შიშ­რო­ე­ბას;
  • SMS ქვი­თა­რი უფრო მეტ ინ­ფორ­მა­ცი­ას შე­ი­ცავს, ვიდ­რე და­ბეჭ­დი­ლი ქვი­თა­რი.მისი სტა­ტუ­სის გა­ნახ­ლე­ბა კი 6 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში ხდე­ბა;
  • SMS ქვით­რის გა­მო­ყე­ნე­ბით მცირ­დე­ბა გა­რე­მოს და­ბინ­ძუ­რე­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი;
  • SMS ქვი­თარ­ზე გა­დას­ვლის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი მი­ზა­ნი ეკო­ლო­გი­ა­ზე ზრუნ­ვაა, რად­გან ერთი ტონა ფურ­ცლის დამ­ზა­დე­ბას 24 ხე სჭირ­დე­ბა. ფურ­ცლის მოხ­მა­რე­ბის გაზ­რდა კი პირ­და­პირ კავ­შირ­შია ეკო­ლო­გი­ურ სა­შიშ­რო­ე­ბებ­თან.

ერ­თის მხრივ ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი სი­ახ­ლე, ხოლო, მე­ო­რეს მხრივ გა­რე­მო­ზე ზრუნ­ვა არისგზავ­ნი­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის, რომ თი­თო­ე­ულ ადა­მი­ანს შეგ­ვიძ­ლია ავი­ღოთ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა სა­კუ­თარ თავ­ზე და ვიზ­რუ­ნოთ გა­რე­მო­ზე, რო­მელ­შიც ვცხოვ­რობთ.SMS ქვი­თა­რი ეტა­პობ­რი­ვად ემა­ტე­ბა "ფე­ი­ბოქ­სის" სწრა­ფი ჩა­რი­ცხვის ყვე­ლა აპა­რატს და­სულ მალე, სი­ახ­ლე 100%-ით იქ­ნე­ბა ხელ­მი­საწ­ვდო­მი.


"ფე­ი­ბოქ­სი მთე­ლი ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით ყო­ველ­დღი­უ­რად 10, 000 - მდე სწრა­ფი გა­დახ­დის ტერ­მი­ნა­ლით 350, 000 მდე მომ­ხმა­რე­ბელს ემ­სა­ხუ­რე­ბა. მა­ღა­ლი ხელ­მი­საწ­ვდო­მო­ბა, რაც გუ­ლის­ხმობს ჩა­სა­რი­ცხი აპა­რა­ტე­ბის ბრენ­დებს შო­რის, ტერ­მი­ნა­ლე­ბის ყვე­ლა­ზე დიდ რა­ო­დე­ნო­ბას და ლო­კა­ცი­ე­ბის სიმ­რავ­ლეს, ნამ­დვი­ლად აძ­ლევს ბრენ­დს იმის სა­შუ­ა­ლე­ბას, რომ SMS ქვით­რის პრაქ­ტი­კა­ში დამ­კვიდ­რე­ბით, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ქცე­ვის ცვლი­ლე­ბას შე­უ­წყოს ხელი და აა­მაღ­ლოს ცნო­ბი­ე­რე­ბა პრო­დუქ­ტის სარ­გებ­ლი­ა­ნო­ბის შე­სა­ხებ.


ამას­თან ერ­თად, დღე­ი­დან - 30 ნო­ემ­ბრი­დან, მომ­ხმა­რებ­ლებს სა­შუ­ა­ლე­ბა აქვთ ჩა­ერ­თონ "ფე­ი­ბოქ­სის" TikTok გა­მოწ­ვე­ვა­ში, გა­და­ი­ღონ სა­ინ­ტე­რე­სო ვი­დე­ო­ე­ბი SMS ქვით­რის სა­ჭი­რო­ე­ბი­სა და სარ­გებ­ლი­ა­ნო­ბის შე­სა­ხებ და გახ­დნენ უახ­ლე­სი Iphone 14 Pro-ს ან Iphone14-ის მფლო­ბე­ლე­ბი.


გა­მო­ი­წე­რეთ PayBox:

TikTok: Payboxterminals

Instagram: Payboxterminals

Facebook: Paybox . ფე­ი­ბოქ­სიR0
12
1-ს მოსწონს
ავტორი:intermedia.ge
intermedia.ge
Mediator image
12
  
კომენტარები არ არის, დაწერეთ პირველი კომენტარი
0 1 0