x
მეტი
  • 18.08.2022
  • სტატია:121604
  • ვიდეო:354853
  • სურათი:493736
პირველად საქართველოში ადგილობრივად წარმოებული ულაქტოზო რძე "სანტესგან"
image

რძე, რომ შე­უც­ვლე­ლი პრო­დუქ­ტია, რო­გორც, ბავ­შვთა, ისე მო­ზარ­დთა კვე­ბა­ში ამა­ზე დიდი ხა­ნია თან­ხმდე­ბი­ან მეც­ნი­ე­რე­ბი და ექი­მე­ბი, მაგ­რამ... არ­სე­ბობს ფაქ­ტო­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც მსოფ­ლიო მო­სახ­ლე­ო­ბის არც თუ ისე პა­ტა­რა ნა­წილს აწუ­ხებს და რა­საც სა­ბო­ლო­ოდ კვე­ბის რა­ცი­ო­ნი­დან რძის და რძის შემ­ცვე­ლი პრო­დუქ­ტე­ბის ამო­ღე­ბამ­დე მივ­ყა­ვართ.

image

არის თუ არა ეს გზა სწო­რი და რა შეც­დო­მებს ვუშ­ვებთ რა­ცი­ო­ნი­დან რძის ამო­ღე­ბით?ყურ­ყუ­რი, მუც­ლის შე­ბე­რი­ლო­ბა, დის­კომ­ფორ­ტი - ეს ის ხში­რი ნიშ­ნე­ბია, რო­მე­ლიც მოზ­რდი­ლი პო­პუ­ლა­ცი­ის ნა­ხე­ვარ­ზე მეტს რძის მი­ღე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში უვი­თარ­დე­ბა და ამას ლაქ­ტო­ზის აუ­ტან­ლო­ბას უკავ­ში­რე­ბენ.


რა არის ლაქ­ტო­ზა ან რა მოვ­ლე­ნაა ლაქ­ტო­ზის აუ­ტან­ლო­ბა?


- აღ­მოჩ­ნდა, რომ : ლაქ­ტო­ზა რძის შა­ქა­რია, იგი შე­დის რო­გორც ნა­ტუ­რა­ლუ­რი რძის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში, ისე რძის პრო­დუქ­ტებ­ში. თუმ­ცა რძის­გან გან­სხვა­ვე­ბით რძის პრო­დუქ­ტებ­ში ლაქ­ტო­ზა გა­ცი­ლე­ბით მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბით გვხვდე­ბა.


ლაქ­ტო­ზის აუ­ტან­ლო­ბა მოზ­რდილ ადა­მი­ან­თა უმე­ტე­სო­ბი­სათ­ვის ფი­ზი­ო­ლო­გი­უ­რი მოვ­ლე­ნაა. სწო­რედ ამი­ტომ ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე უკვე არ­სე­ბობს პირ­ვე­ლი, ქარ­თუ­ლი ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ულაქ­ტო­ზო რძე სან­ტეს­გან. აქამ­დე მწი­რად, მაგ­რამ მა­ინც გვხვდე­ბო­და დახ­ლებ­ზე უცხო­უ­რი წარ­მო­ე­ბის ულაქ­ტო­ზო რძე. რა­ტომ გახ­და აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ულაქ­ტო­ზო რძის სა­ქარ­თვე­ლო­ში წარ­მო­ე­ბა და რა კვე­ბი­თი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის მა­ტა­რე­ბე­ლია აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრო­დუქ­ტი, ამის შე­სა­ხებ რძის მწარ­მო­ე­ბე­ლი კომ­პა­ნია” სან­ტე ჯი-ემ-თი პრო­დუქ­ტე­ბის” წარ­მო­ე­ბის ხა­რის­ხის მე­ნე­ჯერს ლაშა მან­ძუ­ლაშ­ვილს ვე­სა­უბ­რეთ:


- ბა­ტო­ნო ლაშა რა­ტომ გახ­და აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ულაქ­ტო­ზო რძის წარ­მო­ე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში?


- ჩვე­ნი კომ­პა­ნია, რო­გორც მომ­ხმა­რე­ბელ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი წარ­მო­ე­ბა მუდ­მი­ვი მო­ნი­ტო­რინ­გის სა­ფუძ­ველ­ზე მუდ­მი­ვად სთა­ვა­ზობს მომ­ხმა­რე­ბელს ინო­ვა­ცი­ურ პრო­დუქ­ცი­ას. მსოფ­ლი­ო­ში, სა­შუ­ა­ლოდ ყო­ვე­ლი მე­ხუ­თე ბავ­შვი ლაქ­ტო­ზის აუ­ტან­ლო­ბით იბა­დე­ბა. ლაქ­ტო­ზის აუ­ტან­ლო­ბა ძლი­ან გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მაა ჩვე­ნი პო­პუ­ლა­ცი­ის­თვი­საც. აღ­მოჩ­ნდა, რომ ეს პრობ­ლე­მა ხში­რია არა მარ­ტო მოზ­რდი­ლებ­ში, არა­მედ ბავ­შვთა ასაკ­შიც. გარ­კვე­უ­ლი კვლე­ვე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე მი­ვე­დით გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბამ­დე ქარ­თვე­ლი მომ­ხმა­რებ­ლი­სათ­ვის შეგ­ვე­თა­ვა­ზე­ბი­ნა ად­გი­ლობ­რი­ვი ულაქ­ტო­ზო რძე. ეს სი­ახ­ლეა არა მარ­ტო სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის, არა­მედ ამი­ერ­კავ­კა­სი­ის ქვეყ­ნე­ბის­თვი­საც. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ ულაქ­ტო­ზო რძის წარ­მო­ე­ბა ყვე­ლა ქვე­ყა­ნა­ში არ ხდე­ბა, თუმ­ცა მსოფ­ლიო მო­სახ­ლე­ო­ბის დიდ ნა­წილს სწო­რედ ლაქ­ტო­ზის აუ­ტან­ლო­ბა აწუ­ხებს. გრძელ­ვა­დი­ა­ნი უცხო­უ­რი ულაქ­ტო­ზო რძის ნაც­ვლად ჩვენ უკვე გვაქვს ად­გი­ლობ­რი­ვი, ახა­ლი პრო­დუქ­ტი - რძე „მსუ­ბუ­ქი დღე“ რო­მე­ლიც არ შე­ი­ცავს ლაქ­ტო­ზას. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ რამ­დე­ნად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ბავ­შვთა კვე­ბა­ში ენ­დე­მუ­რი პრო­დუქ­ტის მოხ­მა­რე­ბა, მით უმე­ტეს, თუ ეს პრო­დუქ­ტი ყვე­ლა კვე­ბით ღი­რე­ბუ­ლე­ბას აკ­მა­ყო­ფი­ლებს.


image

- რითი გან­სხვავ­დე­ბა ულაქ­ტო­ზო რძე და მისი კვე­ბი­თი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი რძი­სა­გან


- ლაქ­ტო­ზის გა­უვ­ნე­ბელ­ყო­ფა რძე­ში ხდე­ბა სპე­ცი­ა­ლუ­რი ტექ­ნო­ლო­გი­ის წყა­ლო­ბით. რაც სა­შუ­ა­ლე­ბას გვაძ­ლევს ერ­თდრო­უ­ლად გა­ვან­თა­ვი­სუფ­ლოთ რძე ლაქ­ტო­ზი­სა­გან ისე, რომ რძემ შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოს ყვე­ლა კვე­ბი­თი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა. ულაქ­ტო­ზო რძე ინარ­ჩუ­ნებს ყვე­ლა იმ ნივ­თი­ე­რე­ბას, რო­მე­ლიც აუ­ცი­ლე­ბე­ლია მიკ­რო­ე­ლე­მენ­ტე­ბის დღი­უ­რი ნორ­მის შე­სავ­სე­ბად. თა­მა­მად შე­მიძ­ლია ვთქვათ, რომ სან­ტეს ულაქ­ტო­ზო რძის წყა­ლო­ბით შეგ­ვიძ­ლია ლაქ­ტო­ზის აუ­ტან­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ ყვე­ლა პრობ­ლე­მას ისე ვებ­რძლოთ, რომ ამავდრო­უ­ლად ყო­ველ­დღი­უ­რად მი­ვი­ღოთ სრულ­ფა­სო­ვა­ნი რძე. ულაქ­ტო­ზო რძე ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი­სა­გან გან­სხვა­ვე­ბით ოდ­ნავ მოტ­კბო გე­მო­თი გა­მო­ირ­ჩე­ვა, რაც ხში­რად უფრო მოს­წონთ კი­დეც რო­გორც პა­ტა­რებს ისე მოზ­რდი­ლებს.


- კონ­ტრო­ლის რა მე­ქა­ნიზმს გა­დის ულაქ­ტო­ზო რძე დახ­ლე­ბამ­დე?


- ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მა­ინც ისაა, რომ წარ­მო­ე­ბის პრო­ცესს „ ადა­მი­ა­ნის ხელი არ ეხე­ბა“. პრო­ცე­სი მთლი­ა­ნად სპე­ცი­ა­ლი­ზე­ბუ­ლი და­ნად­გა­რე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით კონ­ტროლ­დე­ბა. რო­გორც წარ­მო­ე­ბის, ისე შე­ფუთ­ვის მე­ქა­ნიზ­მი სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა დახ­ლებ­ზე მი­ვი­ღოთ 100% სუფ­თა და ამავდრო­უ­ლად სა­სარ­გებ­ლო პრო­დუქ­ტი.


სტან­დარ­ტუ­ლად, რო­გორც სან­ტეს ყვე­ლა პრო­დუქ­ტი, მათ შო­რის ულაქ­ტო­ზო რძეც გა­დის ხა­რის­ხის მკაცრ კონ­ტროლს, რაც გუ­ლის­ხმობს მიკ­რო­ბი­ო­ლო­გი­ურ და ფი­ზი­კო-ქი­მი­ურ ანა­ლიზს. ყო­ვე­ლი პარ­ტია მოწ­მდე­ბა ლაქ­ტო­ზის შემ­ცვე­ლო­ბა­ზეც. მინ­და დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი იყოს სან­ტეს მომ­ხმა­რე­ბე­ლი, რომ წარ­მო­ე­ბი­დან დახ­ლებ­ზე პრო­დუქ­ცია მთე­ლი რიგი კვლე­ვე­ბის შემ­დეგ ხვდე­ბა.წარ­მო­ე­ბის ხა­რის­ხის მე­ნე­ჯე­რი:


ლაშა მან­ძუ­ლაშ­ვი­ლი


R1
43
1-ს მოსწონს
ავტორი:intermedia.ge
intermedia.ge
Mediator image
43
  
1 მარტი, 19:03
კომენტარი ცარიელია ან წაშლილია

0 1 1