x
მეტი
  • 03.12.2023
  • სტატია:132117
  • ვიდეო:357588
  • სურათი:506694
რომელ ასაკში გაქვთ გამდიდრების შანსი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

image


ას­ტრო­ლო­გე­ბის აზ­რით, ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბა­ში ფი­ნან­სუ­რი წარ­მა­ტე­ბი­სა და აღ­მას­ვლის წლე­ბის გა­მოთ­ვლა სავ­სე­ბით შე­საძ­ლე­ბე­ლია, ისე­ვე რო­გორც ნე­ბის­მი­ე­რი სხვა მოვ­ლე­ნის. თუმ­ცა, გათ­ვლა ერ­თია და თა­ვად პი­როვ­ნე­ბის მონ­დო­მე­ბა - მე­ო­რე. შე­სა­ბა­მი­სად, პროგ­ნო­ზე­ბი პროგ­ნო­ზე­ბად რჩე­ბა, თუკი თა­ვად ინ­დი­ვი­დი არ ცდი­ლობს ფეხი აუ­წყოს რე­ა­ლო­ბას და თა­ვა­დაც არ აქვს სურ­ვი­ლი გან­ვი­თარ­დეს.

მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი დოვ­ლა­თის შე­ძე­ნის და გა­მო­მუ­შა­ვე­ბის გზე­ბი კი ყო­ვე­ლი ჩვენ­გა­ნის­თვის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი შე­იძ­ლე­ბა იყოს. ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რია ასე­ვე ფუ­ლის შოვ­ნის ასა­კი და სა­ვა­რა­უ­დო ქო­ნე­ბის ოდე­ნო­ბაც. იმის მი­ხედ­ვით კი თუ რო­მე­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით მო­ევ­ლი­ნეთ ქვე­ყა­ნას, მხო­ლოდ ზო­გა­დი პროგ­ნო­ზის გა­კე­თე­ბა შე­იძ­ლე­ბა.

ასე მა­გა­ლი­თად ვერ­ძის­თვის ფი­ნან­სუ­რი წინსვლის სა­უ­კე­თე­სო ასა­კად 18-27 და 43-51 წლე­ბი სა­ხელ­დე­ბა. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი აქ­ტი­უ­რად ცდი­ლო­ბენ სა­სი­ცო­ცხლო მი­ნი­მუ­მის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბას უკვე პა­ტა­რა ასა­კი­დან. თუმ­ცა, 27 წლის მერე ზედ­მე­ტი თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბის გამო, ზო­გი­ერ­თი ხში­რად კარ­გავს კა­პი­ტალს. პო­ზი­ცი­ე­ბის გამ­ყა­რე­ბა კი მხო­ლოდ გო­ნივ­რუ­ლი ეკო­ნო­მი­ის შე­დე­გად ხდე­ბა 43-51 წლებს შო­რის.

კუ­რო­ე­ბის­თვის ას­ტრო­ლო­გე­ბი ფი­ნან­სუ­რად აქ­ტი­ურ ასა­კად 25-30 და 38-45 წლე­ბის ზღვარს მო­ი­აზ­რე­ბენ. კუ­როს ფული უყ­ვარს ეს არა­ვის­თვი­საა სა­ი­დუმ­ლო. თუმ­ცა, 38 წლის­კენ იგი ხში­რად იც­ვლის ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ პრი­ო­რი­ტე­ტებს, შე­სა­ბა­მი­სად, ხე­ლახ­ლა უწევს სა­კუ­თა­რი ფი­ნან­სუ­რი პი­რა­მი­დის შე­ნე­ბა.

ტყუ­პის ზო­დი­ა­ქოს კარ­გი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი წინსვლის პე­რი­ო­დი 19-30 და 48-55 წლებს შო­რის უდ­გას. სწო­რედ ამ ასა­კობ­რივ სარ­ტყელ­ში ხა­სი­ათ­დე­ბი­ან ტყუ­პი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ენერ­გი­უ­ლო­ბით, იპ­ტი­მიზ­მი­თა და საქ­მი­სად­მი ერ­თგუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბით. თუმ­ცა, ზუს­ტად 48 წლის შემ­დეგ ხდე­ბა მათი სა­ბო­ლოო "დაღ­ვი­ნე­ბა" და შე­მო­სავ­ლის დიდი ნა­წილ­საც სტა­ბი­ლუ­რად აბან­დებს სხვა­დას­ხვა ბიზ­ნეს­ში.

კირჩხი­ბის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლის­თვის ფი­ნან­სუ­რი აღ­მას­ვლის წლე­ბი 30-34 წლის ასაკს შო­რის მერ­ყე­ობს. ზუს­ტად ამ პე­რი­ოდ­ში ახერ­ხე­ბენ ისი­ნი სა­უ­კე­თე­სო მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი ბა­ზის შექ­მნას, თუ ამ პე­რი­ოდს გა­დას­ცდა კირჩხი­ბის წინსვლა ფი­ნან­სუ­რი კუ­თხით, ნაკ­ლებ სა­ვა­რა­უ­დოა, რომ ოდეს­მე იგი დიდი ფუ­ლის პატ­რო­ნი გახ­დე­ბა.

ლო­მის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ხალ­ხი საკ­მა­ოდ ად­რე­ულ ასაკ­ში იწყებს დიდ ფი­ნან­სებ­თან "თა­მაშს" რის გა­მოც, ას­ტრო­ლო­გე­ბი ლო­მებს გამ­დიდ­რე­ბის ასა­კად 21-28 წლე­ბის შუ­ა­ლედს ურ­ჩე­ვენ. ზუს­ტად ამ წლებ­ში შე­უძ­ლი­ათ მათ ტალ­ღის ქიმ­ზე მოქ­ცე­ვა და ცხოვ­რე­ბის­გან მაქ­სი­მუ­მის მი­ღე­ბა.


ვრცლად იხილეთ ბმული>>>
0
1176
2-ს მოსწონს
ავტორი:intermedia.ge
intermedia.ge
Mediator image
1176
  
კომენტარები არ არის, დაწერეთ პირველი კომენტარი
0 1 0