x
image
მაია 24
სექტემბრის ჯანმრთელობის ჰოროსკოპი - ვის რას ურჩევენ ასტროლოგები თვის ბოლომდე
image

ვერძი


16 სექ­ტემ­ბრამ­დე სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებ­ში თა­ვით იქ­ნე­ბით გა­და­ვარ­დნი­ლი. და­ი­ცა­ვით სა­კუ­თა­რი თავი სტრე­სის­გან, გა­დაღ­ლის­გან. ნუ და­ძა­ბავთ გო­ნე­ბას, თვა­ლებს. მე­ტად გა­უფრ­თხილ­დით ჯან­მრთე­ლო­ბას. სექ­ტემ­ბრის ბოლო უმ­ჯო­ბე­სია, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად ზღვა­ზე გა­ა­ტა­როთ.


7 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ და­ი­წყეთ დი­ე­ტა. იზ­რუ­ნეთ ორ­გა­ნიზ­მის გა­ჯან­სა­ღე­ბა­ზე, ჩა­ი­ტა­რეთ სამ­კურ­ნა­ლო პრო­ცე­დუ­რე­ბი. სამ­სა­ხურ­ში შე­ად­გი­ნეთ მუ­შა­ო­ბის თქვენ­ზე მორ­გე­ბუ­ლი გრა­ფი­კი. ახა­ლი ბიზ­ნე­სის და­წყე­ბამ­დე ყვე­ლა ნა­ბი­ჯი დე­ტა­ლუ­რად გათ­ვა­ლეთ.20 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ მო­გინ­დე­ბათ გან­მარ­ტო­ე­ბა, სა­კუ­თარ თავ­ში, სურ­ვი­ლებ­ში გარ­კვე­ვა. შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვან კი­თხვა­ზე პა­სუ­ხი. ან ადრე შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტის­გან - სარ­გე­ბე­ლი.


კურო


ენერ­გი­უ­ლი და ხა­ლი­სი­ა­ნი ხართ. მო­მარ­თუ­ლი ხართ გარ­თო­ბა­ზე, დრო­ის მხი­ა­რუ­ლად გა­ტა­რე­ბა­ზე. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ შუა სექ­ტემ­ბრი­დან და­ი­წყებთ ვარ­ჯიშს, დი­ე­ტას. ამა­ვე პე­რი­ო­დი­დან მო­ე­რი­დეთ გა­დაღ­ლას და სტრე­სულ სი­ტუ­ა­ცი­ებს.


7 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ მხი­ა­რუ­ლე­ბის, სურ­ვი­ლე­ბის ას­რუ­ლე­ბის დრო და­გიდ­გათ. მო­ა­წყვეთ დღე­სა­სა­წუ­ლე­ბი, ჩარ­თეთ ბავ­შვე­ბი. და­კავ­დით საყ­ვა­რე­ლი ჰო­ბით, რა­მაც შე­იძ­ლე­ბა მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბაც კი გა­გი­უმ­ჯო­ბე­სოთ.


20 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ მო­ე­რი­დეთ და­პი­რის­პი­რე­ბას მე­გობ­რებ­თან, თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან. შე­იძ­ლე­ბა გა­მოხ­ვი­დეთ ერთი ჯგუ­ფი­დან, კომ­პა­ნი­ი­დან, ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ი­დან და გა­წევ­რი­ან­დეთ ინ­ტე­რეს­თა სხვა ჯგუფ­ში.


ტყუპი


სხვებ­ზე ზრუნ­ვის გამო სა­კუ­თარ თავს ნუ და­ი­ვი­წყებთ. ყვე­ლა­ფე­რი, რა­საც სექ­ტემ­ბერ­ში და­გეგ­მავთ, იდე­ა­ლუ­რად შეს­რულ­დე­ბა. მთა­ვა­რია იყოთ თან­მიმ­დევ­რუ­ლი და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი. რუ­ტი­ნუ­ლი საქ­მე­ე­ბი მეტ დროს და­გა­კარ­გვი­ნებთ. ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის გამ­წვა­ვე­ბას ნუ და­ე­ლო­დე­ბით, დრო­უ­ლად მი­მარ­თეთ ექიმს.


7 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ახ­ლე­ებს ელო­დეთ. შე­იძ­ლე­ბა უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ყიდ­ვა ან მშე­ნებ­ლო­ბა გა­და­წყვი­ტოთ. და­ა­ბა­ლან­სეთ სამ­სა­ხუ­რი­სა და სახ­ლის საქ­მე­ე­ბი. მეტი მზრუნ­ვე­ლო­ბა გამ­რთებთ მშობ­ლე­ბის მი­მართ.


20 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ გა­აქ­ტი­ურ­დით სამ­სა­ხურ­ში. შე­იძ­ლე­ბა შე­დე­გი მი­ი­ღოთ ადრე შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი სა­მუ­შა­ოს­თვის. ან თან­მდე­ბო­ბა, თუ გსურ­დათ და მუ­შა­ობ­დით ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით. ზო­გი­ერ­თმა კი შე­იძ­ლე­ბა რა­დი­კა­ლუ­რად შე­იც­ვა­ლოს პრო­ფე­სია.


კირჩხიბი


თვის და­სა­წყის­ში უამ­რა­ვი სა­ჯა­ხო საქ­მე გექ­ნე­ბათ მო­საგ­ვა­რე­ლი და შე­იძ­ლე­ბა სა­კუ­თა­რი ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვის ვერც კი მო­ი­ცა­ლოთ. მო­ე­რი­დეთ და­პი­რის­პი­რე­ბას გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან, ოჯა­ხის წევ­რებ­თან. ნუ იქ­ნე­ბით აგ­რე­სი­უ­ლი. უმ­ჯო­ბე­სია, ზედ­მე­ტი ენერ­გია ფი­ზი­კურ აქ­ტი­უ­რო­ბა­ში გა­და­ი­ტა­ნოთ. სექ­ტემ­ბრის ბო­ლოს მო­ე­რი­დეთ ტრავ­მუ­ლო­ბას.


7 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით, მი­ი­ღებთ სა­ჭი­რო ინ­ფორ­მა­ცი­ებს. მო­ა­წეს­რი­გეთ დო­კუ­მენ­ტე­ბი, სა­ბუ­თე­ბი. ეცა­დეთ, მე­ტად გეგ­მა­ზო­მი­ე­რი იყოთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ გა­იღ­რმა­ვებთ უცხო ენას.


20 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად და­ი­ცა­ვით თქვე­ნი მო­საზ­რე­ბა. მო­გე­ცე­მათ სა­ზღვრე­ბის, ცნო­ბი­ე­რე­ბის გა­ფარ­თო­ე­ბის შან­სი. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა ხან­გრძლივ მოგ­ზა­უ­რო­ბა­ში გა­ემ­გზავ­როთ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ კავ­ში­რე­ბი უცხო­ე­ლებ­თან.


ლომი


მო­ე­რი­დეთ გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან კა­მათს მსხვილ-წვრილ­მან სა­კი­თხებ­ზე. სა­კუ­თა­რი უფ­ლე­ბე­ბი დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად და­ი­ცა­ვით. შე­იძ­ლე­ბა თავი შე­გახ­სე­ნოთ ძველ­მა ტრავ­მამ.


7 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ მეტი დრო და­უთ­მეთ ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. და­მა­ტე­ბი­თი შე­მო­სავ­ლის მო­ძი­ე­ბას. კარ­გი იქ­ნე­ბა ფუ­ლის და­ბან­დე­ბა. მო­ე­რი­დეთ ფუ­ლის ფლან­გვას ყვე­ლა­ფერ­ზე, რაც მო­გე­წო­ნე­ბათ.


20 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ მო­ა­ხერ­ხებთ ვა­ლე­ბის­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბას. კრე­დი­ტე­ბის და­ფარ­ვას. გა­თა­ვი­სუფ­ლდე­ბით იმის­გან, რაც გთრგუ­ნავ­დათ. ზო­გი­ერ­თი ფი­ზი­კურ გარ­და­სახ­ვას გა­და­წყვეტს.


ქალწული


ენერ­გი­უ­ლი და მი­ზან­სწრა­ფუ­ლი ხართ. მო­ე­რი­დეთ აგ­რე­სი­ის გა­მოვ­ლე­ნას. არ გირ­ჩევთ მწა­რე კრი­ტი­კას. არ გა­და­ღა­ლოთ თავი. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ძი­ლის რე­ჟი­მი. მი­ე­ცით თავს უფ­ლე­ბა, და­ის­ვე­ნოს, აღიდ­გი­ნოს ენერ­გია. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ჩა­იტ­რებთ პრო­ფი­ლაქ­ტი­კურ გა­მოკ­ვლე­ვას.


7 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ სი­ახ­ლე­ე­ბის პე­რი­ო­დი გე­წყე­ბათ და პირ­ველ რიგ­ში თა­ვად უნდა შე­იც­ვა­ლოთ. გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი ნიჭი, თქვე­ნი სა­უ­კე­თე­სო თვი­სე­ბე­ბი.


20 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ და­ი­ცა­ვით ბა­ლან­სი სა­კუ­თარ და თქვე­ნი პარტნი­ო­რის მო­თხოვ­ნებს შო­რის. ის­წავ­ლეთ კომ­პრო­მის­ზე წას­ვლა. ამ პე­რი­ოდ­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი, რაც გან­სა­კუთ­რე­ბულ შე­დეგს მო­გი­ტანთ. ან შე­იძ­ლე­ბა გა­იც­ნოთ ადა­მი­ა­ნი, ვინც გან­სა­კუთ­რე­ბულ როლს ით­მა­შებს თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში.


სასწორი


თვის და­სა­წყის­ში ყუ­რა­დღე­ბით იყა­ვით, არ გა­გირ­თულ­დეთ ქრო­ნი­კუ­ლი და­ვა­დე­ბე­ბი. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ აღ­მო­სავ­ლუ­რი პრაქ­ტი­კე­ბი, ცურ­ვა. ამას­თან, გეკ­რძა­ლე­ბათ ნე­ბის­მი­ე­რი აზარ­ტი, რე­კორ­დის დამ­ყა­რე­ბის სურ­ვი­ლი. 16 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ მე­ტად იზ­რუ­ნეთ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე. ჩა­ი­ტა­რეთ სა­მე­დი­ცი­ნო გა­მოკ­ვლე­ვა.


7 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ გა­მოვ­ლინ­დე­ბა ის, რაც აქამ­დე თქვენ­თვის და­ფა­რუ­ლი იყო. შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­წი­ოთ და­ხუ­რუ­ლი ტი­პის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბამ. გირ­ჩევთ, მე­ტად და­ის­ვე­ნოთ, და­აგ­რო­ვოთ ენერ­გია მო­მა­ვა­ლი მოქ­მე­დე­ბის­თვის.


20 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ მო­გე­მა­ტე­ბათ სტრე­სი დაგ­რო­ვი­ლი საქ­მე­ე­ბის, ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის გამო. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა და­კარ­გოთ სამ­სა­ხუ­რი. ნუ გა­არ­თუ­ლებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას კო­ლე­გებ­თან. არ და­უშ­ვათ შეც­დო­მე­ბი მუ­შა­ო­ბი­სას.


მორიელი


მე­გობ­რებ­თან ერ­თად მო­გინ­დე­ბათ პიკ­ნი­კე­ბის მო­წყო­ბა, ქა­ლაქ­გა­რეთ გამ­გზავ­რე­ბა ან სუფ­თა ჰა­ერ­ზე გუნ­დურ თა­მა­შებ­ში ჩარ­თვა. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში მეტი სიფრ­თხი­ლე მო­გე­თხო­ვე­ბათ, რათა არ მი­ი­ღოთ ფი­ზი­კუ­რი ტრავ­მა. მო­ე­რი­დეთ ალ­კოჰო­ლის მი­ღე­ბას.


7 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში, მო­გინ­დე­ბათ მე­გობ­რებ­თან ერ­თად ახა­ლი საქ­მის და­წყე­ბა, ურ­თი­ერ­თო­ბა. თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­ბის დახ­მა­რე­ბით შეძ­ლებთ პი­რა­დი საქ­მი­ა­ნო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას.


20 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ მო­გინ­დე­ბათ რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. ზო­გი­ერ­თი გა­და­წყვეტს გა­წყვი­ტოს კავ­ში­რი მო­მა­ბეზ­რე­ბელ პარტნი­ორ­თან.


მშვილდოსანი


აქ­ტი­უ­რი ხართ პრო­ფე­სი­ულ სარ­ბი­ელ­ზე. ეცა­დეთ, პე­რი­ო­დუ­ლად და­ის­ვე­ნოთ. მო­ე­რი­დეთ თა­ვის გა­დაღ­ლას. გაფრ­თხილ­დით, 16 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ არა­ვინ გა­მო­გი­ყე­ნოთ და სხვა­თა გამო არ და­ი­ზა­რო­ლოთ სა­კუ­თა­რი თავი. ბუ­ნე­ბა­ში გა­სე­ირ­ნე­ბა და პიკ­ნი­კე­ბი მე­გობ­რებ­თან ერ­თად სა­სარ­გებ­ლოდ წა­გა­დე­ბათ. მთა­ვა­რია, არ იკა­მა­თოთ ახ­ლობ­ლებ­თან.


7 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ მეტი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ მიზ­ნებს, სურ­ვი­ლებს. პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას. თუ გსურთ, ჩა­ე­წე­რეთ სა­სა­წავ­ლო კურ­სებ­ზე, რაც მო­მა­ვალ­ში პრო­ფე­სი­ა­ში წა­გად­გე­ბათ.


20 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ მო­აგ­ვა­რეთ სა­ო­ჯა­ხო, უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი, საქ­მე­ე­ბი. იყა­ვით მო­სიყ­ვა­რუ­ლე მშობ­ლე­ბი­სა და შვი­ლე­ბის მი­მართ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა და­ას­რუ­ლოთ რე­მონ­ტი.


თხის რქა


აქ­ტი­უ­რი და ენერ­გი­უ­ლი ხართ. გა­და­ად­გი­ლე­ბის, ყვე­ლა­ფერ­ში გარ­კვე­ვის და ყვე­ლაფ­რის მოგ­ვა­რე­ბის სურ­ვი­ლი გაქვთ. თვის ბო­ლოს მო­გინ­დე­ბათ და­წი­ნა­უ­რე­ბა, მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა, მაგ­რამ უნდა გა­გაფრ­თხი­ლოთ, ხში­რად და­ის­ვე­ნეთ, ისე­ირ­ნეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე და შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ძი­ლის რე­ჟი­მი. არ გა­დატ­ვირ­თოთ ფე­ხე­ბი.


7 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ ხელი მო­გე­მა­რე­ბათ იუ­რი­დი­ულ სა­კი­თხებ­ში, თუ სა­სა­მარ­თლო საქ­მე გქონ­დათ აღ­ძრუ­ლი, თქვენს სა­სარ­გებ­ლოდ მოგ­ვარ­დე­ბა. გა­და­წყვეტთ, სას­წავ­ლებ­ლის ან სა­ცხოვ­რებ­ლის შეც­ვლას.


20 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­გოთ თქვენ­ზე გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ჭო­რე­ბი. ყუ­რა­დღე­ბით შე­ად­გი­ნეთ დო­კუ­მენ­ტე­ბი. მო­გინ­დე­ბათ ნა­თე­სა­ვებ­თან შეხ­ვედ­რა ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა შინ უმას­პინ­ძლოთ.


მერწყული


16 სექ­ტემ­ბრამ­დე მო­ე­რი­დეთ ექ­სტრე­მა­ლურ სი­ტუ­ა­ცი­ებს, საფრ­თხი­ლო ქმე­დე­ბებს. არ გა­რის­კოთ. 16-ის შემ­დეგ სა­კუ­თა­რი მო­საზ­რე­ბე­ბი დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად გა­მოთ­ქვით. თუ სა­ზღვარ­გა­რეთ აპი­რებთ გამზგავ­რე­ბას გა­ით­ვა­ლი­სი­წი­ნეთ აკ­ლი­მა­ტი­ზა­ცია, თქვე­ნი ჯან­მრთე­ლო­ბის ნი­უ­ან­სე­ბი.


7 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ აკონ­ტრო­ლეთ ემო­ცი­ე­ბი, ეჭ­ვე­ბის გამო არ გა­ი­ფუ­ჭოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. გა­გი­ტა­ცებთ კრი­მი­ნა­ლუ­რი და დე­ტექ­ტი­უ­რი სი­უ­ჟე­ტე­ბი, მაგ­რამ ეცა­დეთ, მათი მთა­ვა­რი გმი­რი თქვენ არ იყოთ.


20 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ, და­ფა­როთ კრე­დი­ტი, გა­ის­ტუმ­როთ ვა­ლე­ბი. მი­ი­ღებთ სარ­გე­ბელს ადრე და­ბან­დე­ბუ­ლი ფუ­ლის­გან. ამა­ვე პე­რი­ოდ­ში არ გირ­ჩევთ ფუ­ლის ფლან­გვას.


თევზები


თვის და­სა­წყის­ში ენერ­გია საკ­მა­რი­სი გექ­ნე­ბათ, რომ სა­სურ­ველს მი­აღ­წი­ოთ. ზო­გი­ერთს და­უ­ვი­წყა­რი რო­მან­ტი­კუ­ლი და სექ­სუ­ა­ლუ­რი თავ­გა­და­სა­ვა­ლი გე­ლით. არ გა­და­დოთ ხვა­ლის­თვის ის, რაც შე­გიძ­ლი­ათ დღეს გა­ა­კე­თოთ. თვის ბო­ლოს­კენ გა­ე­სინ­ჯეთ სპე­ცი­ა­ლისტს.


7 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ მო­აგ­ვა­რეთ იუ­რი­დი­უ­ლი სა­კი­თხე­ბი და გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი, რომ პარტნი­ო­რებ­თან მე­გობ­რუ­ლი კავ­ში­რი და­ამ­ყა­როთ.


20 სექ­ტემ­ბრის შემ­დეგ მო­ე­რი­დეთ კა­მათს საქ­მი­ან და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რებ­თან. სხვა დრო­ის­თვის გა­და­დეთ საქ­მი­ა­ნი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი. ჩა­ი­ხე­დეთ სა­კუ­თარ თავ­ში, გა­ერ­კვი­ეთ სურ­ვი­ლებ­ში. შე­იძ­ლე­ბა გა­თა­ვი­სუფ­ლდეთ დრო­მოჭ­მუ­ლის­გან, იმის­გან, რაც სი­ა­მოვ­ნე­ბას აღარ გა­ნი­ჭებთ.ასევე ნახეთ:როგორ აისახება ფიქრები და ემოციები ჩვენს ცხოვრებაზე - მეცნიერები შოკისმომგვრელ შედეგებამდე მიდიან


"კიბო არ არის მომაკვდინებელი, ის ბოლო გაფრთხილებაა, რომ..." - ამერიკელი ფსიქოლოგის საოცარი დასკვნა დაავადების მიზეზებსა და მკურნალობაზე

ყველა ავადმყოფობის სათავე ჩვენს ფსიქიკაშია - რომელ ავადმყოფობას რა იწვევს და როგორ უნდა მოვირჩინოთ თავი


სიღარიბის მშობელი მენტალიტეტია და არა ყოფა - 4 ნიშანი იმის, რომ მისი ფესვები ფსიქიკაშიამიეცი ადამიანებს უფლება, იყვნენ შენით იმედგაცრუებულნი - ჯეფ ფოსტერის გენიალური წერილი

სექტემბრის ფინანსური ასტროპროგნოზი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის - ვის ელის დაწინაურება, სარფიანი წინადადებები და შემოსავლის ზრდა


სექტემბრის 10 მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც არ უნდა გამოგრჩეთ - რომელი დღე იქნება ყველაზე დაძაბული და მოულოდნელობებით აღსავსე ზოდიაქოს ნიშნებისთვის

0
470
შეფასება არ არის
ავტორი:მაია 24
მაია 24
470
  
კომენტარები არ არის, დაწერეთ პირველი კომენტარი
0 1 0