x
მეტი
  • 07.03.2021
  • სტატია:109000
  • ვიდეო:351297
  • სურათი:477867
25 იანვრიდან გაზეთ "კვირის პალიტრასთან“ ერთად "დიდი ვიზუალური ენციკლოპედიის“ მეხუთე ტომი გამოვა

image


25 იან­ვრი­დან გა­ზეთ "კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან“ ერ­თად "დიდი ვი­ზუ­ა­ლუ­რი ენ­ციკ­ლო­პე­დი­ის“ მე­ხუ­თე ტო­მის შე­ძე­ნა იქ­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი. წიგ­ნის სპე­ცი­ა­ლუ­რი ფა­სია 10 ლარი, გა­ზეთ­თან ერ­თად - 11.50.


შე­გახ­სე­ნებთ, რომ „დიდი ვი­ზუ­ა­ლუ­რი ენ­ციკ­ლო­პე­დია“ გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L-ის“ პრო­ექ­ტია, რო­მე­ლიც 7 ტომ­ში ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბის თით­ქმის ყვე­ლა სფე­როს აერ­თი­ა­ნებს. უკვე გა­მო­ი­ცა ენ­ციკ­ლო­პე­დი­ის ოთხი ტომი, 25 იან­ვრი­დან კი მკი­თხველს მე­ხუ­თე ტო­მის შე­ძე­ნა შე­ეძ­ლე­ბა.


„დიდი ვი­ზუ­ა­ლუ­რი ენ­ციკ­ლო­პე­დი­ის“ მე­ხუ­თე ტომი ოთხ ძი­რი­თად თე­მას აერ­თი­ა­ნებს, ესე­ნია:


  • ენერ­გია;
  • მეც­ნი­ე­რე­ბა
  • ას­ტრო­ნო­მია;
  • ადა­მი­ა­ნი.

აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, უკვე ნა­თე­ლია, რომ მეც­ნი­ე­რე­ბის სხვა­დას­ხვა დის­ციპ­ლი­ნით და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის ენ­ციკ­ლო­პე­დი­ის ეს ტომი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად ძვირ­ფა­სი შე­ნა­ძე­ნი იქ­ნე­ბა.


ადა­მი­ა­ნი


და­ი­ვი­წყეთ ყვე­ლა­ფე­რი, რაც კი მხატ­ვრულ ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში ადა­მი­ა­ნის შე­სა­ხებ წა­გი­კი­თხავთ, რად­გან ენ­ციკ­ლო­პე­დი­ის ამ თავ­ში მხო­ლოდ მეც­ნი­ე­რუ­ლად დამ­ტკი­ცე­ბულ და დე­ტა­ლუ­რად აღ­წე­რილ ინ­ფორ­მა­ცი­ას გა­ეც­ნო­ბით.


რას უკავ­შირ­დე­ბა ადა­მი­ა­ნის - ჩვე­ნი პლა­ნე­ტის ყვე­ლა­ზე მა­ღალ­გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი სა­ხე­ო­ბის - გა­ჩე­ნა, გან­ვი­თა­რე­ბის რა სა­ფე­ხუ­რე­ბი გა­ი­ა­რა მან და რო­გორ იც­ვლე­ბო­და ათას­წლე­უ­ლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მისი სხე­უ­ლის აგე­ბუ­ლე­ბა... დაწ­ვრი­ლე­ბით გა­ეც­ნო­ბით ანა­ტო­მი­ას, გა­ი­გებთ ყვე­ლა ძვლის და­სა­ხე­ლე­ბას და რაც ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი ილუსტრა­ცი­ე­ბი ამ ყვე­ლაფ­რის კარ­გად გა­გე­ბა­სა და და­მახ­სოვ­რე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ.


ას­ტრო­ნო­მია


ადა­მი­ა­ნი უხ­სო­ვა­რი დრო­ი­დან იყო და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი სამ­ყა­როს შეც­ნო­ბის სურ­ვი­ლით. იგი ხვდე­ბო­და, რომ სამ­ყა­რო გა­ცი­ლე­ბით დიდი იყო, ვიდ­რე ად­გი­ლი, სა­დაც ცხოვ­რობ­და. ცაში ყუ­რე­ბამ და მისი შეს­წავ­ლის სურ­ვილ­მა ჯერ კი­დევ მა­ნამ გა­ა­ჩი­ნა თე­ო­რი­უ­ლი ნაშ­რო­მე­ბი კოს­მო­სის შე­სა­ხებ, ვიდ­რე ადა­მი­ა­ნი დე­და­მი­წას გას­ცდე­ბო­და, მთვა­რე­ზე ფეხს დად­გამ­და თუ მარსზე ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ის და­არ­სე­ბას გა­ნიზ­რა­ხავ­და.


ამ­დე­ნად, ენ­ციკ­ლო­პე­დი­ის ამ თავ­ში წა­ი­კი­თხავთ ყვე­ლა სა­ჭი­რო ინ­ფორ­მა­ცი­ას ას­ტრო­ნო­მი­ის შე­სა­ხებ - მეც­ნი­ე­რე­ბის, რო­მე­ლიც ცი­უ­რი სხე­უ­ლე­ბის მდე­ბა­რე­ო­ბას, მოძ­რა­ო­ბა­სა და აგე­ბუ­ლე­ბას სწავ­ლობს. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ორე­ნო­ვა­ნი (ქარ­თულ-ინ­გლი­სუ­რი) ტერ­მი­ნო­ლო­გია რო­გორც მოყ­ვა­რულ, ასე­ვე ამ სფე­როს სპე­ცი­ა­ლის­ტებს სა­მო­მავ­ლო კვლე­ვის­თვი­საც გა­მო­ად­გე­ბათ.


ასე­თი­ვე სა­ინ­ტე­რე­სო, უტყუ­ა­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ი­თა და მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი ილუსტრა­ცი­ე­ბით არის შევ­სე­ბუ­ლი ენ­ციკ­ლო­პე­დი­ის ამ ტო­მის და­ნარ­ჩე­ნი ორი თემა: ენერ­გია და მეც­ნი­ე­რე­ბა. მკი­თხველს გან­სა­კუთ­რე­ბით და­ა­ინ­ტე­რე­სებს, თუ რო­გორ არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი მზი­სა და ქა­რის­გან, ასე­ვე სხვა­დას­ხვა ნედ­ლე­უ­ლის­გან, იმ ოდე­ნო­ბის ენერ­გი­ის მი­ღე­ბა, რომ სხვა­დას­ხვა სა­მუ­შა­ოს შეს­რუ­ლე­ბის­თვის საკ­მა­რი­სი აღ­მოჩ­ნდეს.


შე­გახ­სე­ნებთ, „დიდი ვი­ზუ­ა­ლუ­რი“ ენ­ციკ­ლო­პე­დია 7 ტო­მად გა­მო­ი­ცე­მა და თვე­ში ერთხელ გა­ზეთ „კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან“ ერ­თად გა­მო­დის. წიგ­ნის სპე­ცი­ა­ლუ­რი ფა­სია 10 ლარი, გა­ზეთ­თან ერ­თად - 11, 50.


გა­მომ­ცემ­ლო­ბა„პა­ლიტ­რა L“-ის წიგ­ნე­ბი იყი­დე­ბა მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით, „ბიბ­ლუ­სის“ მა­ღა­ზი­ებ­ში, ქსე­ლურ მარ­კე­ტებ­სა და პრე­სის გავ­რცე­ლე­ბის წერ­ტი­ლებ­ში:


"მაგ­ნი­ტი", "ნი­კო­რა", "დე­ი­ლი", "ეკო­ნო­მიქ­სი", "სპა­რი", "ფრეს­კო" და სხვა.


კონ­კრე­ტუ­ლი მი­სა­მარ­თე­ბი იხი­ლეთ ბმულ­ზე<<<


გა­მო­წე­რის შემ­თხვე­ვა­ში მი­მარ­თეთ elva.ge -ს ქოლ-ცენ­ტრს: 595033616

0
8
შეფასება არ არის
ავტორი:intermedia.ge
intermedia.ge
Mediator image
8
  
კომენტარები არ არის, დაწერეთ პირველი კომენტარი
0 1 0