x
მეტი
  • 30.09.2020
  • სტატია:103638
  • ვიდეო:347818
  • სურათი:468036
წიგნები, რომლებმაც ბოლო პერიოდში ქართველი მკითხველის განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო, უკვე gudabooks.ge-ზეა
image


ხში­რად, ზა­ფხუ­ლამ­დე მოგ­ვყვე­ბა მთე­ლი იმ წიგ­ნე­ბის სია, რო­მელ­თა წა­კი­თხვა­საც ვგეგ­მავთ, თუმ­ცა ვერ ვიც­ლით. სა­ბო­ლო­ოდ, ვრცე­ლი ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი გვიგ­როვ­დე­ბა... ამ პრობ­ლე­მის აღ­მო­ფხვრა მარ­ტი­ვა­დაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბით, რომ­ლის პო­პუ­ლა­რო­ბაც სულ უფრო იზ­რდე­ბა.


სა­ქარ­თვე­ლო­ში აუ­დი­ო­წიგ­ნე­ბის პლატ­ფორ­მა gudabooks.ge-მ გა­და­წყვი­ტა, ამ სე­ზონ­ზე იმ ახა­ლი წიგ­ნე­ბის აუ­დი­ო­ვერ­სი­ე­ბი და­ე­მა­ტე­ბი­ნა, რო­მე­ლიც მკი­თხველ­ში ყვე­ლა­ზე მო­თხოვ­ნა­დი და პო­პუ­ლა­რუ­ლია. შე­სა­ბა­მი­სად, მათ უკვე სა­შუ­ა­ლე­ბა აქვთ, მა­ტა­რებ­ლი­თა თუ ავ­ტო­მო­ბი­ლით ხან­გრძლი­ვად მგზავ­რო­ბი­სას, პლაჟ­ზე, ლაშ­ქრო­ბა­ზე, პიკ­ნიკ­ზე მო­უს­მი­ნონ სა­ინ­ტე­რე­სო წიგ­ნებს და ერ­თგვა­რი „ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი დას­ვე­ნე­ბა“ მო­ი­წყონ.


მკი­თხვე­ლის რჩე­უ­ლი სი­ახ­ლე­ე­ე­ბის აუ­დი­ო­ვერ­სი­ე­ბის ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი კი ასე­თია:ფე­ხებ­ზე და­კი­დე­ბის ნა­ტი­ფი ხე­ლოვ­ნე­ბა - მარკ მენ­სო­ნი


„ფე­ის­ბუქ­ზე“, „ინ­სტაგ­რამ­ზე“ ან სხვა სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ამ წიგ­ნის თან­ხლე­ბით გა­და­ღე­ბულ­მა ფო­ტო­სუ­რა­თებ­მა ალ­ბათ თქვე­ნი ყუ­რა­დღე­ბა არა­ერ­თხელ მი­ი­პყრო, თუმ­ცა დრო­ის დე­ფი­ცი­ტის გამო, მისი შე­ძე­ნა და წა­კი­თხვა ვერ მო­ა­ხერ­ხეთ.


მისი აუ­დი­ო­ვერ­სი­ის მეშ­ვე­ო­ბით, უკვე შე­საძ­ლე­ბე­ლია, სხვა­დას­ხვა პი­რო­ბებ­ში ის­წავ­ლოთ, რო­გორ გა­უს­წო­როთ თვა­ლი სამ­ყა­რო­ში არ­სე­ბულ გა­მოწ­ვე­ვებს და რო­გორ შე­ვიც­ნოთ სა­კუ­თა­რი თავი სხვა­დას­ხვა სირ­თუ­ლის გა­და­ლახ­ვის შემ­დეგ. მარკ მენ­სო­ნი, რო­მე­ლიც არც ფსი­ქო­ლო­გი­ის მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დოქ­ტო­რია და არც რო­მე­ლი­მე მსოფ­ლიო ბრენ­დის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი, გვას­წავ­ლის, რო­გორ მი­ვი­ღოთ სა­კუ­თა­რი თავი სხვა­დას­ხვა შეც­დო­მე­ბი­თა და ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბე­ბით. ეს სწო­რედ ის არის, რაც ბევრ ჩვენ­განს ძა­ლი­ან სჭირ­დე­ბა.


ყვე­ლა­ნი ფე­მი­ნის­ტე­ბი უნდა ვი­ყოთ - ჩი­მა­მან­და ნგო­ზი ადი­ჩი


ალ­ბათ, ეს ლო­ზუნ­გიც არა­ერ­თხელ შეგ­ხვედ­რი­ათ და მისი პა­თო­სი მოგ­წო­ნე­ბი­ათ კი­დეც. მას კონ­კრე­ტუ­ლი ის­ტო­რია აქვს და 2012 წლის დე­კემ­ბერ­ში TEDxEuston-ზე აფ­რი­კი­სად­მი მი­ძღვნილ ყო­ველ­წლი­ურ კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე ჩი­მა­მან­და ნგო­ზის სი­ტყვით გა­მოს­ვლის მო­დი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ვერ­სი­აა, რო­მე­ლიც ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო სა­კი­თხა­ვი და მო­სას­მე­ნია, რო­გორც TED-ის სხვა კონ­ტენ­ტი.


სა­ბა­ლე­ტო ფეხ­საც­მე­ლე­ბი - ნოელ სტრი­ტფილ­დი


ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი დას­ვე­ნე­ბა არამ­ხო­ლოდ უფ­რო­სებს, არა­მედ პა­ტა­რებ­საც სჭირ­დე­ბათ. ნოელ სტრი­ტფილ­დის ეს კე­თი­ლი ნა­წარ­მო­ე­ბი ბავ­შვებს დრო­ის სა­სი­ა­მოვ­ნოდ გა­ტა­რე­ბა­ში და­ეხ­მა­რე­ბათ.


„სა­ბა­ლე­ტო ფეხ­საც­მე­ლე­ბი“ მოხ­სე­ნი­ე­ბუ­ლია ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რულ ფილმში „თქვენ­თვის წე­რი­ლია“ და კეთ­ლინ კე­ლის საყ­ვა­რელ წიგნს წარ­მო­ად­გენს. დე­ბის - პა­უ­ლი­ნის, პტ­რო­ვა­სა და პო­სის ემო­ცი­უ­რი ის­ტო­რია გულ­გრილს არა­ვის და­ტო­ვებს.


მო­პა­რუ­ლი სიყ­ვა­რუ­ლი - თი­ნა­თინ ბე­რი­ძე


თი­ნა­თინ ბე­რი­ძის ეს ნა­წარ­მო­ე­ბი ბესტსე­ლე­რად იქცა. ის მოგ­ვი­თხრობს მგრძნო­ბი­ა­რე ახალ­გაზ­რდებ­ზე, რო­მელ­თა გზე­ბიც უჩ­ვე­უ­ლოდ გა­და­იკ­ვე­თა და ერ­თმა უწყი­ნარ­მა ხუმ­რო­ბამ მათი ცხოვ­რე­ბა სრუ­ლი­ად შეც­ვა­ლა. ეს არის დიდი სიყ­ვა­რუ­ლის ის­ტო­რია დრა­მა­ტუ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბით და უზო­მოდ დიდი ემო­ცი­ით.


წიგ­ნის ავ­ტო­რი თი­ნა­თინ ბე­რი­ძე კი გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L”-ის ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კონ­კურ­სის „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი 2019-ის“ გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლია.


რო­გორ გავ­ხდი GIRLBOSS - სო­ფია ამო­რუ­ზო


ქარ­თველ­მა მკი­თხველ­მა წელს ფე­მი­ნის­ტუ­რი ზა­ფხუ­ლი მო­ი­წყო. „რო­გორ გავ­ხდი GIRLBOSS” მე­ო­რე წიგ­ნია, რო­მე­ლიც ბესტსე­ლე­რებს შო­რის მოხ­ვდა.


ეს არის ერთ-ერთი Girlboss-ის, გა­მოც­დი­ლე­ბა, რო­მე­ლიც თა­ვის ის­ტო­რი­ას გვი­ზი­ა­რებს და გვიყ­ვე­ბა, რომ ყვე­ლა­ფე­რი არაფ­რი­დან შექ­მნა და სწრა­ფად მზარ­დი ბიზ­ნე­სის აღ­მას­რუ­ლე­ბელ დი­რექ­ტო­რად იქცა. შე­იძ­ლე­ბა, ეს წიგ­ნი ბევ­რის­თვის ინ­სპი­რა­ცი­აც გახ­დეს.


გონს მო­ე­გე, დაო! - რე­ი­ჩელ ჰო­ლი­სი


თუ GIRLBOSS ჯერ არ გამ­ხდარ­ხართ, მა­შინ დროა "გონს მო­ე­გოთ" და რე­ი­ჩელ ჰო­ლი­სის ეს წიგ­ნი წა­ი­კი­თხოთ, რო­მე­ლიც სხარ­ტი იუ­მო­რი­თა და ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი სიბ­რძნი­თაა გა­ჯე­რე­ბუ­ლი. თა­ვის ის­ტო­რი­ას კი ცნო­ბი­ლი ინ­ტერ­ნეტ­ვარ­სკვლა­ვი გვი­ამ­ბობს.


ორი ნა­ბი­ჯი შე­ნამ­დე - რე­ი­ჩელ ლი­პინ­კო­ტი


ეს არის 18 წლის ახალ­გაზ­რდის ის­ტო­რია, რო­მე­ლიც სა­ა­ვად­მყო­ფოს ტო­ვებს და მხო­ლოდ ახლა ეც­ნო­ბა სამ­ყა­როს. სტე­ლა გრანტს კი უყ­ვარს ის, ვი­საც ვე­რას­დროს შე­ე­ხე­ბა. ამ ორი ახალ­გაზ­რდის ის­ტო­რი­ას მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით ათა­სო­ბით მკი­თხვე­ლი ჰყავს. მის მოს­მე­ნას თქვენც გირ­ჩევთ.


გვრი­ტი და სხვა ზღაპ­რე­ბი


იმი­სათ­ვის, რომ პა­ტა­რას ზა­ფხუ­ლის ღა­მის სიზ­მა­რი კე­თი­ლი და ფე­რა­დი გავ­ხა­დოთ, ძილი კი -მშვი­დი, გვრი­ტი­სა და სხვა ზღაპ­რე­ბის შე­სა­ხებ უნდა მო­ვას­მე­ნი­ნოთ.


წიგ­ნი სა­ინ­ტე­რე­სო, ზღაპ­რუ­ლი, კე­თი­ლი და უჩ­ვე­უ­ლო ამ­ბებს მოგ­ვი­თხრობს და პა­ტა­რე­ბის­თვის მხატ­ვრუ­ლად არის გახ­მო­ვა­ნე­ბუ­ლი.


წი­ნა­პარ­თა ძა­ხი­ლი - ჯეკ ლონ­დო­ნი


ჯეკ ლონ­დო­ნის სა­თავ­გა­და­სავ­ლო რო­მა­ნი „წი­ნა­პარ­თა ძა­ხი­ლი“ ავ­ტო­რის ად­რე­უ­ლი ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბის რი­ცხვს მი­ე­კუთ­ვნე­ბა. ლონ­დონ­მა წე­ლი­წად­ზე მეტი გა­ა­ტა­რა იუ­კო­ნის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე და შე­აგ­რო­ვა მა­სა­ლე­ბი ამ წიგ­ნი­სათ­ვის. რო­მა­ნი თავ­და­პირ­ვე­ლად 1903 წლის ზა­ფხულ­ში გა­მო­ვი­და სე­რი­ე­ბად ჟურ­ნალ The Saturday Evening Post-ში, ერთი თვის შემ­დეგ კი ის წიგ­ნად გა­და­კეთ­და. წიგ­ნის მთა­ვა­რი პერ­სო­ნა­ჟი ძაღ­ლია – ბეკი, რო­მელ­საც ადა­მი­ა­ნე­ბი, სხვა ძაღ­ლე­ბი და ბუ­ნე­ბაც კი სას­ტი­კად ეპყრო­ბა. ნო­ვე­ლა მოგ­ვი­თხრობს ბე­კის ბრძო­ლას გა­დარ­ჩე­ნი­სათ­ვის.


იმი­სათ­ვის, რომ აუ­დი­ო­წიგ­ნებს მო­უს­მი­ნოთ, უნდა ჩა­მოტვირ­თოთ აპ­ლი­კა­ცია "გუდა", და­რე­გის­ტრირ­დეთ სა­იტ­ზე gudabooks.ge, აირ­ჩი­ოთ სა­სურ­ვე­ლი წიგ­ნი, შე­ი­ძი­ნოთ, ამის შემ­დეგ კი გა­მო­მიჩ­ნდე­ბათ აპ­ლი­კა­ცი­ა­ში.0
7
შეფასება არ არის
ავტორი:intermedia.ge
intermedia.ge
Mediator image
7
  
კომენტარები არ არის, დაწერეთ პირველი კომენტარი
0 1 0