x
მეტი
  • 09.07.2020
  • სტატია:101330
  • ვიდეო:346632
  • სურათი:465247
"ჩამოწერეთ, რისი მოშორებაც გსურთ, დაწვით ფურცელი და წყალს გააყოლეთ" - ასტროლოგი გვასწავლის, როგორ მოვემზადოთ 5 ივნისის სავსემთვარეობისთვის
image


ას­ტრო­ლო­გი ქეთი ვა­წა­ძე 5 ივ­ნისს მო­სა­ლოდ­ნელ სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბი­სა და მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბის შე­სა­ხებ წერს და თვის ზო­გად ას­ტრო­ლო­გი­ურ მი­მო­ხილ­ვა­საც გვთა­ვა­ზობს:


"5 ივ­ნისს, თბი­ლი­სის დრო­ით 23:25 წუთ­ზე ნა­წი­ლობ­რი­ვი მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბა და ასე­ვე, სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბაა ტყუ­პე­ბი-მშვილ­დოს­ნის ღერძზე. ეს დაბ­ნე­ლე­ბა ხსნის ე.წ. დაბ­ნე­ლე­ბის დე­რე­ფანს, რო­მე­ლიც 5 ივ­ლისს, ისევ მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბით სრულ­დე­ბა. ამ დაბ­ნე­ლე­ბებს შო­რის, 21 ივ­ნისს, ზუს­ტად ზა­ფხუ­ლის ბუ­ნი­ა­ო­ბა­ზე გვექ­ნე­ბა კი­დევ ერთი, მზის დაბ­ნე­ლე­ბა, რა­ზეც მოგ­ვი­ა­ნე­ბით შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ პოსტს. მთლი­ა­ნო­ბა­ში, წელს, სულ 6 დაბ­ნე­ლე­ბაა მო­სა­ლოდ­ნე­ლი, რაც იშ­ვი­ა­თო­ბაა და ამი­ტო­მა­ცაა ცოტა უჩ­ვე­უ­ლო, რთუ­ლი წე­ლია მთლი­ა­ნად სამ­ყა­როს­თვის.


სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა და, მით უფრო, მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბა საკ­მა­ოდ ემო­ცი­უ­რი პე­რი­ო­დია, ვი­ნა­ი­დან უზარ­მა­ზა­რი ენერ­გია მო­დის სამ­ყა­რო­დან, რას­თან გამ­კლა­ვე­ბაც ყვე­ლას არ შე­უძ­ლია. ბევ­თან ის გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბას, ფო­რი­აქს, აგ­რე­სი­ას იწ­ვევს, ამი­ტო­მაც მა­ტუ­ლობს კონ­ფლიქ­ტე­ბის, და­პი­რის­პი­რე­ბე­ბის შემ­თხვე­ვე­ბი. ამ დღე­ებ­ში იყა­ვით თავ­შე­კა­ვე­ბუ­ლი, ნუ ჩა­ებ­მე­ბით კონ­ფლუქ­ტურ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში, გა­მო­ი­ჩი­ნეთ კე­თილ­გო­ნივ­რუ­ლო­ბა. დაბ­ნე­ლე­ბის გავ­ლე­ნა უშუ­ა­ლოდ დაბ­ნე­ლე­ბის დღემ­დე რამ­დე­ნი­მე დღით ადრე და ასე­ვე, შემ­დე­გაც შე­საძ­ლოა გა­მოვ­ლინ­დეს.image


მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბა რა­ღა­ცის დას­რუ­ლე­ბას, ციკ­ლის ამო­წურ­ვას გვი­ქა­დის. ზო­გა­დად, მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბის პე­რი­ოდ­ში კარ­გია ზედ­მე­ტე­ბის­გან, უსარ­გებ­ლოს­გან, დრო­მოჭ­მუ­ლის­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა, გა­სუფ­თა­ვე­ბა. ხში­რად მე­კი­თხე­ბი­ან, რა რი­ტუ­ა­ლის გა­კე­თე­ბა სჯობს სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა­ზე. ვი­საც სურ­ვი­ლი აქვს, შე­უძ­ლია ფურ­ცელ­ზე ჩა­მო­წე­როს ის, რაც მისი აზ­რით ხელს უშ­ლის წინსვლა­ში, აღარ მო­აქვს მის­თვის ის სუ­ლი­ე­რი კმა­ყო­ფი­ლე­ბა, რაც ადრე და სურს ამის­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბა სწო­რედ შე­სა­ფე­რი­სი დროა. ჩა­მო­წე­რეთ, რის­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა გსურთ (მაგ. მო­წე­ვა, ალ­კოჰო­ლი, ვა­ლე­ბი, დეპ­რე­სია, უიღ­ბლო­ბა და სხვ.) და დაბ­ნე­ლე­ბამ­დე რამ­დე­ნი­მე წუ­თით ადრე გა­ა­კე­თეთ ამ სა­კი­თხებ­ზე კონ­ცენ­ტრა­ცია, გა­აც­ნო­ბი­ე­რეთ, რის­თვის მო­გე­ცათ ესა თუ ის მოვ­ლე­ნა, ან სი­ტუ­ა­ცია, გა­და­უ­ხა­დეთ მად­ლო­ბა და გა­უშ­ვით თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბი­დან, დაწ­ვით ფურ­ცე­ლი და წყალს გა­ა­ყო­ლეთ.


თუ ვინ­მეს­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის დას­რუ­ლე­ბა გა­და­წყვი­ტეთ, კარ­გად აწონ-და­წო­ნეთ, ვი­ნა­ი­დან დაბ­ნე­ლე­ბა­ზე დას­რუ­ლე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის აღ­დგე­ნა შე­უძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა მო­მა­ვალ­ში. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ დაბ­ლე­ნე­ბამ­დე, წინა დღე­ებ­ში, სა­ფუძ­ვლი­ა­ნად და­ა­სუფ­თა­ვებთ სახ­ლს, გა­დაყ­რით გა­მო­უ­სა­დე­გარ ნივ­თებს, გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლებთ ად­გილს ახ­ლის მი­სა­ღე­ბად.


4-8 ივ­ნი­სის პე­რი­ოდ­ში შე­ე­ცა­დეთ არა­ფე­რი ახა­ლი არ და­ი­წყოთ, არ გა­ა­ფორ­მოთ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი, და­კავ­დით მხო­ლოდ მიმ­დი­ნა­რე საქ­მე­ე­ბით, უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი სჯობს სხვა დრო­ის­თვის გა­და­დოთ. რო­გორც არას­დროს, სიფრ­თხი­ლე გა­მო­ი­ჩი­ნეთ გზებ­ზე გა­და­ად­გი­ლე­ბი­სას. ნუ გა­და­ა­ჭარ­ბებთ სიჩ­ქა­რეს, იყა­ვით კონ­ცენ­ტრი­რე­ბულ­ნი. ყუ­რა­დღე­ბით იყა­ვით ჯან­მრთე­ლო­ბის კუ­თხი­თაც - მი­ი­ღეთ პრო­ფი­ლაქ­ტი­კუ­რი ზო­მე­ბი, აკონ­ტრო­ლეთ წნე­ვა, ბევ­რს შე­საძ­ლოა თა­ვის გაბ­რუ­ე­ბა, სიმ­ძი­მე, თა­ვის ტკი­ვი­ლე­ბი, ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მის პრობ­ლე­მე­ბი ჰქონ­დეს. ვი­ნა­ი­დან ამ დაბ­ნე­ლე­ბა­ზე ფუ­გუ­რი­რებს მარ­სი-ნეპ­ტუ­ნის შე­ერ­თე­ბაც თევ­ზე­ბის ნი­შან­ში (რაც კრავს ე.წ. ტა­უკ­ვად­რატს), სიფრ­თხი­ლეა სა­ჭი­რო აკ­ლო­ჰოლ­თან, ნარ­კო­ტი­კებ­თან, ზო­გა­დად წამ­ლებ­თან მი­მარ­თე­ბა­შიც. არის მო­წამ­ვლის, ინ­ტო­სი­კა­ცი­ის ალ­ბა­თო­ბა. არაა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ეს ყვე­ლა­ფე­რი გა­მოვ­ლინ­დეს, თუმ­ცა, თუ წი­ნას­წარ ინ­ფორ­მა­ცია გექ­ნე­ბათ უფრო მარ­ტი­ვად და­აღ­წევთ თავს უსი­ა­მოვ­ნე­ბებს... განაგრძეთ კითხვა <<<0
448
2-ს მოსწონს
ავტორი:intermedia.ge
intermedia.ge
Mediator image
448
  
კომენტარები არ არის, დაწერეთ პირველი კომენტარი
0 1 0