x
image
მაია 24
მარტის ფინანსური ჰოროსკოპი - ზოდიაქოს რომელი ნიშნებისთვის იქნება წარმატებული მომდევნო თვე და ვინ მიიღებს ფულის ახალ წყაროს
image


ვერძი


სხვა დრო­ის­თვის გა­და­დეთ და­წი­ნა­უ­რე­ბა­ზე ფიქ­რი. 2020 წლის მარ­ტში სამ­სა­ხურ­ში წარ­მა­ტე­ბას მხო­ლოდ ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რად ძლი­ე­რი მა­მა­კა­ცე­ბი მი­აღ­წე­ვენ. მთა­ვა­რია, სამ­სა­ხუ­რის გრა­ფიკს შე­ეჩ­ვი­ოთ. მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­ე­რი­დეთ სტრესს, მხო­ლოდ ერ­თგუ­ლი კო­ლე­გე­ბის დახ­მა­რე­ბის იმე­დი გქონ­დეთ. ეცა­დეთ გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა უფ­როს­თან. მო­ე­რი­დეთ საქ­მი­ან შეხ­ვედ­რა­ზე შე­უ­სა­ბა­მოდ ჩაც­მას. სა­სი­ა­მოვ­ნო ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლით, თუ კარ­გად შე­ას­რუ­ლებთ თქვენს მო­ვა­ლე­ო­ბებს.

მარ­ტის და­სა­წყი­სი სა­უ­კე­თე­სო პე­რი­ო­დია ახა­ლი სამ­სა­ხუ­რის სა­ძი­ებ­ლად. ზედ­მე­ტი ძა­ლის­ხმე­ვის გა­რე­შე შეძ­ლებთ საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­ზე კარ­გი გავ­ლე­ნის მოხ­დე­ნას.

ერ­თგულ და მცოდ­ნე საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებს გა­ი­ჩენთ. თუ და­ი­ღა­ლეთ სხვი­სი კე­თილ­დღე­ო­ბის­თვის მუ­შა­ო­ბის­თვის, დროა, სა­კუ­თა­რი ბიზ­ნე­სი წა­მო­ი­წყოთ. ყვე­ლა ფუ­ლა­დი და­ბან­დე­ბა და საქ­მე­ე­ბის წარ­მო­ე­ბა კარ­გია თვის ბო­ლოს.


კურომარ­თა­ლია, გარ­თო­ბა და მხი­ა­რუ­ლე­ბა გსურთ, მაგ­რამ გახ­სოვ­დეთ დედ­ლა­ი­ნიც. დრო­დად­რო რუ­ტი­ნუ­ლი საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბაც მო­გი­წევთ. ამის­გან არავ­ნაა და­ზღვე­უ­ლი.

კარგ შე­დე­გებს მი­ი­ღე­ბენ მხატ­ვა­რი, არ­ქი­ტექ­ტო­რი, დი­ზა­ი­ნე­რი და მსა­ხი­ო­ბი კუ­რო­ე­ბი. ნუ მო­გე­რი­დე­ბათ, რომ სამ­ყა­როს თქვე­ნი შე­დევ­რე­ბი წა­რუდ­გი­ნოთ. გან­სა­კუთ­რე­ბით, როცა თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა შე­მოქ­მე­დე­ბას­თა­ნაა კავ­შირ­ში. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბაც. აღ­მაფ­რე­ნით აღ­სავ­სე და ავან­ტი­უ­რის­თვის მზად იქ­ნე­ბით. შე­იძ­ლე­ბა უამ­რა­ვი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა მო­გი­წი­ოთ ან და­მა­ტე­ბი­თი საქ­მის, ზო­გი­ერთს კი მივ­ლი­ნე­ბა ელის. სამ­სა­ხურ­ში, საქ­მე­ე­ბის უკეთ შე­სას­რუ­ლებ­ლად, ყური და­უგ­დეთ კო­ლე­გე­ბის რჩე­ვებს. ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა ფსი­ქო­ლო­გის და იუ­რის­ტის კონ­სულ­ტა­ცია დაგ­ჭირ­დეთ.

შუა თვე­ში შე­იძ­ლე­ბა ერ­თდრო­უ­ლად რამ­დე­ნი­მე პრო­ექ­ტზე მო­გი­წი­ოთ მუ­შა­ო­ბამ. ეცა­დეთ, არც დას­ვე­ნე­ბა და­ი­ვი­წყოთ. ყვე­ლა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხი საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებთნ ან კო­ლე­გებ­თან გან­ხილ­ვის შემ­დეგ მი­ი­ღეთ.

მარ­ტი კარ­გი თვეა ახა­ლი ცოდ­ნის, გა­მოც­დი­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად და კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ასა­მაღ­ლებ­ლად. ჩა­ე­წე­რეთ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლურ გაკ­ვე­თი­ლებ­სა და ტრე­ნინ­გებ­ზე. თქვენ ყვე­ლა­ფე­რი გა­მო­გი­ვათ. მთა­ვა­რია, არ იზარ­მა­ცოთ.ტყუპები


მარ­ტში მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ ოჯახ­სა და სახ­ლს. სამ­სა­ხუ­რი კი მე­ო­რე­ხა­რის­ხო­ვა­ნი გახ­დე­ბა. მხო­ლოდ გეგ­მი­უ­რი საქ­მე­ე­ბი შე­ას­რუ­ლეთ. თუ, რა თქმა უნდა, ბიზ­ნე­სით არ ხართ და­კა­ვე­ბუ­ლი. მეტი დრო და­უთ­მეთ უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. და­უ­მე­გობ­რდით ადა­მი­ა­ნებს, რომ­ლე­ბიც სა­ბი­ნაო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბი­ან. არ მო­გე­რი­დოთ და გა­მო­ი­ყე­ნეთ თქვე­ნი კავ­ში­რე­ბი.

მეტი ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ ვა­ლე­ბუ­ლე­ბე­ბის მი­მართ. თუ ხვდე­ბით, რომ რა­ღაც-რა­ღა­ცე­ბი გა­ვი­წყდე­ბათ, აუ­ცი­ლებ­ლად აწარ­მო­ეთ საქ­მი­ა­ნი ბლოკ­ნო­ტი, რათა არა­ფე­რი გა­მოგრჩეთ. ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ დო­კუ­მენ­ტე­ბის გა­ფორ­მე­ბი­სას. გაფრ­თხილ­დით, არა­ფე­რი და­კარ­გოთ.

მარ­ტის ბო­ლოს სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ და­ას­რუ­ლოთ და­წყე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი. მო­ი­ცი­ლოთ მძი­მე ტვირ­თი და ჩა­მო­წე­როთ სა­მო­მავ­ლო გეგ­მე­ბი, ორი­გი­ნა­ლუ­რი იდე­ე­ბი. ჩა­ი­ნიშ­ნეთ რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბიც, კრი­ტი­კაც, რაც და­გეხ­მა­რე­ბათ მე­ტად დახ­ვე­წოთ სა­კუ­თა­რი საქ­მე­ე­ბი, და­ი­წყოთ ახლი პრო­ექ­ტე­ბი და მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბაც გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ.

კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლა ელით მა­მა­კაც ტყუპს. მეტი დრო და­უთ­მეთ ახა­ლი იდე­ე­ბის დახ­ვე­წას, სირ­თუ­ლე­ე­ბის დაძ­ლე­ვას. შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბი ენერ­გი­ის მო­მა­ტე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ. შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი აქ­ტი­უ­რო­ბის პიკი თვის ბო­ლოს და­გიდ­გე­ბათ. იყა­ვით მე­ტად კრე­ა­ტი­უ­ლი და ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა­საც და­დე­ბითდ გა­ნა­წყობთ სა­კუ­თარ თა­ვის მი­მართ და სი­მაღ­ლე­ებ­საც და­ი­პყრობთ. ნუ შე­გი­შენ­დე­ბათ სა­კუ­თარ თავ­ზე ზედ­მე­ტი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის აღე­ბა. სამ­სა­ხურ­ში და­ეხ­მა­რეთ მათ, ვინც სა­დღე­სას­წა­უ­ლო წვე­უ­ლე­ბის მო­წყო­ბი­თაა და­კა­ვე­ბუ­ლი.კირჩხიბიმო­ი­მა­ტებს ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა და საქ­მე­ებ­ში ჩა­ძი­ე­ბის სურ­ვი­ლი. გარ­შე­მო მყო­ფებს გა­აკ­ვირ­ვებთ თქვე­ნი ხში­რი გა­და­ად­გი­ლე­ბით, ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბით. ოპო­ნენ­ტე­ბის დარ­წმუ­ნე­ბით. სწრა­ფად გა­ა­ბამთ ნაც­ნო­ბო­ბას სა­ჭი­რო ადა­მი­ა­ნებ­თან. შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­წი­ოთ კონ­ფე­რენ­ცი­ებ­ზე, სე­მი­ნა­რებ­ზე დას­წრე­ბამ. გახ­შირ­დე­ბა მივ­ლი­ნე­ბა.

ინ­ფორ­მა­ცი­ებს უწყვე­ტად მი­ი­ღებთ თვის ბო­ლომ­დე. შე­იძ­ლე­ბა უქ­მე­ე­ბის გა­ტა­რე­ბა­მაც კი სამ­სა­ხურ­ში მო­გი­წი­ოთ. ახ­ლობ­ლებ­თან და ოჯა­ხის წევ­რებ­თან, თქვე­ნი და­კა­ვე­ბუ­ლო­ბის გამო, და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა რომ არ გა­ი­ფუ­ჭოთ, აუხ­სე­ნით, რომ ახლა შრო­მა თქვენ­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რათა მო­მა­ვალ­ში გა­მარ­ჯვე­ბას მი­აღ­წი­ოთ.

მარ­ტში სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ ახ­ლის გა­გე­ბის, შეს­წავ­ლის. ზო­გი­ერ­თი გა­აგ­რძე­ლებს სწავ­ლას, და­ი­წყებს უცხო ენის გაღ­რმა­ვე­ბას, ახა­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის ათ­ვი­სე­ბას. სი­მაღ­ლე­ე­ბის და­პყრო­ბა ელით მათ, ვი­საც არ შე­ე­შინ­დე­ბა სა­კუ­თა­რი თა­ვის წარ­მო­ჩე­ნა. კარ­გი თვეა ლი­ტე­რა­ტულ სფე­რო­ში ძა­ლე­ბის მო­სა­სინ­ჯად. თუ უკვე იმ­დე­ნი ცოდ­ნა და­გიგ­როვ­დათ, რომ შე­გიძ­ლი­ათ სხვებს გა­უ­ნა­წი­ლოთ (თქვე­ნი სურ­ვი­ლის შემ­თხვე­ვა­ში, რა თქმა უნდა), და­გეგ­მეთ მას­ტერ კლა­სე­ბი.

მარ­ტი ორი­გი­ნა­ლუ­რი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის თვეა. თუ ხვდე­ბით, რომ მარ­ტოს გა­გი­ჭირ­დე­ბათ, დახ­მა­რე­ბის­თვის ერ­თგულ ახ­ლობ­ლებ­სა და მე­გობ­რებს მი­მარ­თეთ. თვის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა სა­კუ­თა­რი ბიზ­ნე­სის წა­მო­წყე­ბის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდეთ. სა­ჭი­რო თან­ხით ნა­თე­სა­ვე­ბი და­გეხ­მა­რე­ბი­ან.ლომი


ფუ­ლის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. იყა­ვით მე­ტად პრაქ­ტი­კუ­ლი. თუ სა­ინ­ტე­რე­სო და სარ­ფი­ან საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში შე­მოგ­თა­ვა­ზე­ბენ ჩარ­თვას, უარი არ თქვათ. მაგ­რამ ისე არ ქნათ, რომ ფუ­ლის გამო პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა და­ი­ზა­რა­ლოთ. გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო. ზო­გი­ერ­თი ჰო­ბის შე­მო­სავ­ლი­ან ბიზ­ნე­სად აქ­ცევს. ზო­გიც ფულს გა­მო­ი­მუ­შა­ვებს ძვე­ლი სა­ო­ჯა­ხო ნივ­თე­ბის გა­ყიდ­ვით. პირ­ველ ად­გილ­ზე და­ა­ყე­ნეთ კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლა. თუმ­ცა, ვერ გე­ტყვით, რომ გზა ია-ვარ­დით იქ­ნე­ბა მო­ფე­ნი­ლი. სა­ვა­რა­უ­დოდ, შრო­მა და სირ­თუ­ლე­ე­ბის დაძ­ლე­ვა მო­გი­წევთ. გაფრ­თხილ­დით, რომ კო­ლე­გას­თან ან უფ­როს­თან ფლირტმა არ გა­გი­ფუ­ჭოთ სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბი. უნდა გა­მიჯ­ნოთ ერ­თმა­ნე­თის­გან - სამ­სა­ხუ­რი და პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა.

თვის და­სა­წყის­ში ყუ­რა­დღე­ბით იმუ­შა­ვეთ დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ას­თან. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი დაკ­ვირ­ვე­ბით მი­ი­ღეთ. არაა გა­მო­რი­ცხუ­ლი, რომ დე­ტა­ლე­ბი­სად­მი ყუ­რა­დღე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბის გამო შეც­დო­მე­ბი და­უშ­ვათ. მო­ე­რი­დეთ აფე­რისტ ადა­მი­ან­თან საქ­მე­ე­ბის წარ­მო­ე­ბას. მე­ტად უნდა იყოთ მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ებ­ზე. კარ­გი თვეა უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად.

თუ კერ­ძო ბიზ­ნე­სით ხართ და­კა­ვე­ბუ­ლი, მეტი დრო და­უთ­მეთ იუ­რი­დი­უ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. აკონ­ტრო­ლეთ ბუ­ღალ­ტრე­ბის საქ­მი­ა­ნო­ბა. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, რომ მო­უ­ლოდ­ნე­ლად გეს­ტუმ­როთ სა­ხელ­მწი­ფო შე­მოწ­მე­ბა.

და­ქი­რა­ვე­ბულ­მა თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა მეტი სი­თა­მა­მე გა­მო­ი­ჩი­ნეთ და უფ­როსს მოს­თხო­ვეთ ხელ­ფა­სის მო­მა­ტე­ბა. უარი რომ არ მი­ი­ღოთ, მყა­რი არ­გუ­მენ­ტი უნდა გქონ­დეთ. თუ ხვდე­ბით, რომ ენერ­გი­ის ნაკ­ლე­ბო­ბას გა­ნიც­დით, დიდ პრო­ექ­ტებ­ზე მუ­შა­ო­ბას მო­ე­რი­დეთ.ქალწული


და­ი­ვი­წყეთ ში­შე­ბი, ნაკ­ლე­ბი უს­მი­ნეთ მო­შურ­ნე­ებს და წინ გა­მარ­ჯვე­ბე­ბის­კენ! გა­და­ხე­დეთ სა­კუ­თარ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს, სურ­ვი­ლებს და შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი სამ­სა­ხუ­რის ძი­ე­ბა და­ი­წყოთ ან პრო­ფე­სი­ის შეც­ვლა გა­და­წყვი­ტოთ. აუ­ცი­ლებ­ლად იპო­ვით თქვენს სა­კუ­თარ ად­გილს მზის გულ­ზე. მთა­ვა­რია, იყოთ მონ­დო­მე­ბუ­ლი. მარ­ტი მრა­ვალ სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ თქვე­ნი მიზ­ნე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ლებ­ლად. ჯან­საღ კონ­კუ­რენ­ცი­ას მშვი­დად შეხ­ვდით. მთა­ვა­რია, შე­ლა­პა­რა­კე­ბა აგ­რე­სი­ა­ში არ გა­და­ზარ­დოთ. კონ­კუ­რენ­ტებ­თან ბრძო­ლა­ში იყა­ვით ტაქ­ტი­კუ­რი. ეცა­დეთ, კონ­კუ­რენ­ტებს სა­კუ­თა­რი თავი სა­უ­კე­თე­სოდ და­ა­ნა­ხოთ. კარ­გად გა­მო­წყო­ბი­ლიც იყა­ვით და კარ­გი მა­ნე­რე­ბიც გა­მო­ავ­ლი­ნეთ.

ახალ ინ­ფორ­მა­ცებს სწრა­ფად აით­ვი­სებთ. შუა თვე­ში ახა­ლი გა­სარ­თო­ბი გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ. და­ეხ­მა­რეთ მათ, ვი­საც თქვე­ნი მხარ­და­ჭე­რა სჭირ­დე­ბა. მეტი ყუ­რა­დღე­ბა და­უთ­მეთ ოჯა­ხის წევ­რებს, გან­სა­კუთ­რე­ბით ბავ­შვებს, თუ მათ სწავ­ლას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სირ­თუ­ლე­ე­ბი აქვთ.

ფული ზო­მი­ე­რად ხარ­ჯეთ. ეს გან­სა­კუთ­რე­ბით მან­დი­ლოს­ნებს გე­ხე­ბათ. მა­მა­კაც ქალ­წუ­ლებს მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა შუა თვე­ში გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ. შე­იძ­ლე­ბა და­იბ­რუ­ნოთ ძვე­ლი ვალი, მი­ი­ღოთ პრე­მია ან მო­მა­ტე­ბუ­ლი ხელ­ფა­სი.


სასწორი


დიდ და სარ­ფი­ან პრო­ექ­ტებ­ზე მო­გინ­დე­ბათ მუ­შა­ო­ბა, მაგ­რამ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის­გან ფა­რუ­ლად. შრო­მა ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად ჯო­ბია, კო­ლექ­ტუ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბა შე­სა­ბა­მის შე­დეგს არ მო­გი­ტანთ. მო­ემ­ზა­დეთ, მო­სა­ლოდ­ნე­ლია შეხ­ვედ­რა ადა­მი­ან­თან, ვის­თა­ნაც ადრე საქ­მი­ა­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­კავ­ში­რებ­დათ. მან შე­იძ­ლე­ბა თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის გა­ნახ­ლე­ბა შე­მოგ­თვა­ზოთ.

მარ­ტი კარ­გი თვეა წარ­სულ­ში დაშ­ვე­ბუ­ლი შეც­დო­მე­ბის გა­მო­სას­წო­რებ­ლად. ნუ ეც­დე­ბით, რომ ორ კურ­დღელს ერ­თდრო­უ­ლად გა­ე­კი­დოთ, ეს კარ­გს არა­ფერს მო­გი­ტანთ. თვის ბო­ლოს ენერ­გი­ი­სა და ძა­ლე­ბის მო­ზღვა­ვე­ბას იგ­რძნობთ, რაც სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ, წარ­მა­ტე­ბუ­ლად და­ას­რუ­ლოთ და­წყე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი. ზო­გი­ერ­თი გა­რის­კავს და გახ­სნის თა­ვის საქ­მეს. ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ მნიშ­ვნე­ლო­ვან ინ­ფორ­მა­ცი­ებს.


მორიელი


საქ­მე­ე­ბი­თა და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბით დატ­ვირ­თუ­ლი თვე გე­ლით. თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბა შემ­დე­გი სცე­ნა­რით გან­ვი­თარ­დე­ბა: "მო­ვე­დი, ვნა­ხე, და­ვი­პყა­რი". ამ მიდ­გო­მით უამ­რავ სა­სურ­ველ შე­დეგს მი­აღ­წევთ. სამ­სა­ხურ­ში თქვე­ნი წარ­მა­ტე­ბა უფ­როსს შე­უმ­ჩნე­ვე­ლი არ დარ­ჩე­ბა და შე­იძ­ლე­ბა და­გა­წი­ნა­უ­როთ ან ხელ­ფა­სი მო­გი­მა­ტონ, ბო­ნუ­სი ან პრე­მია მი­ი­ღოთ. ეცა­დეთ, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მე­ე­ბი სა­ი­მე­დო პარტნი­ო­რებ­თან ერ­თად გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ. მარ­ტოს ყვე­ლაფ­რის გა­კე­თე­ბა და გა­კონ­ტრო­ლე­ბა გაგ­ჭირ­დე­ბათ. ზო­გი­ერთს ძა­ლა­უფ­ლე­ბა და ლი­დე­რო­ბა მო­გინ­დე­ბათ, ზოგ­საც - საქ­ველ­მოქ­მე­დო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა.

მარ­ტში თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვან როლს ითა­მა­შე­ბენ მე­გობ­რე­ბი. მათი დახ­მა­რე­ბით შეძ­ლებთ სამ­სა­ხუ­რის შეც­ვლას. ფი­ნან­სუ­რი დახ­მა­რე­ბის მი­ღე­ბას. შე­ეხ­მი­ა­ნეთ დიდი ხნის უნა­ხავ ახ­ლობ­ლებს, რომ­ლებ­თა­ნაც ადრე კარ­გი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გქონ­დათ.მშვილდოსანი


მე­ტად უნდა იყოთ მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი სა­კუ­თარ ამ­ბი­ცი­ებ­ზე. რაც უფრო თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბით, მით მეტ წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წევთ. თუ სწო­რად გან­სა­ზღვრავთ თქვენს ძა­ლებს და გო­ნივ­რუ­ლად იმოქ­მე­დებთ, კონ­კუ­რენ­ტებს და­ა­მარ­ცხებთ. ხან­და­ხან სა­კუ­თა­რი თა­ვის ყვე­ლა­ზე დიდი მტე­რი თა­ვად­ვე ხართ და ეცა­დეთ, კა­რი­ე­რა­ზე იყოთ მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი.

გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა კო­ლე­გებ­თან და უფ­როს­თან. გა­ა­ცა­ნოთ თქვე­ნი ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბი. გან­სა­კუთ­რე­ბით 10 მარ­ტის შემ­დეგ. სა­სურ­ვე­ლია, თუ სამ­სა­ხუ­რის გარ­და სხვა სა­ერ­თო­საც გა­მო­ნა­ხავთ მათ­თან.

ზო­გი­ერთს რთუ­ლი მი­სი­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა მო­გი­წევთ. ეჭვი არ შე­გე­პა­როთ - თუ ყვე­ლა­ფერს კარ­გად შე­ას­რუ­ლებთ, ჯილ­დოს მი­ი­ღებთ. თუ ვა­კან­ტურ ად­გილს ეძებთ, არის შან­სი, რომ სა­სურ­ვე­ლი ად­გი­ლი მი­ი­ღოთ. ისიც იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ სა­კუ­თარ ღირ­სე­ბებს სა­თა­ნა­დოდ წარ­მო­ა­ჩენთ. უარი არ თქვათ სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში ჩარ­თვა­ზე. შე­გიძ­ლი­ათ, ზო­გი­ერ­თი კე­თი­ლი საქ­მის გამო, ზო­გი­ერთ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა­ში გა­წევ­რი­ან­დეთ.თხის რქა


შე­იძ­ლე­ბა სამ­სა­ხუ­რის და­წყე­ბა შე­მოგ­თვა­ზონ უცხო­ურ კომ­პა­ნი­ა­ში. ან სამ­სა­ხუ­რის გამო სახ­ცოვ­რე­ბე­ლი ად­გი­ლის, ქა­ლა­ქის ან თუნ­დაც ქვეყ­ნის შეც­ვლამ მო­გი­წი­ოთ. ზო­გი­ერთს კი უცხო­ეთ­ში მი­იწ­ვე­ვენ კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის­თვის. შე­იძ­ლე­ბა რჩე­ვა და მას­ტერ-კლა­სე­ბის ჩა­ტა­რე­ბაც კი გთხო­ვონ.

თუ სამ­სა­ხუ­რის მა­ძი­ე­ბე­ლი თხის რქა ხართ, ეცა­დეთ, გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ უცხო ენის დონე. ეს მო­მა­ვალ­ში აუ­ცი­ლებ­ლად და­გეხ­მა­რე­ბათ სა­სურ­ვე­ლი ვა­კან­სი­ის მი­ღე­ბა­ში. ცოტა ხან­ში კი ენერ­გი­ის მო­ზღვა­ვე­ბას იგ­რძნობთ და ახა­ლი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას შეძ­ლებთ. რი­თაც უკე­თე­სო­ბის­კენ შე­იც­ვლით თქვენს ცხოვ­რე­ბას. ხან­და­ხან ში­ნა­გა­ნი ტრანსფორ­მა­ცია იმა­ზე უკე­თეს შე­დეგს გვაძ­ლევს, ვიდ­რე ჩვენ გვგო­ნია. გა­თა­ვი­სუფ­ლდით ში­ნა­გა­ნი ში­შე­ბი­სა და კომ­პლექ­სე­ბის­გან, ეცა­დეთ, ცხოვ­რე­ბას სხვა ჭრილ­ში შე­ხე­დოთ, ზოგ­ჯერ ობი­ექ­ტუ­რო­ბაც კარ­გია, რათა მოვ­ლე­ნე­ბის რე­ა­ლუ­რი შე­ფა­სე­ბა შეძ­ლოთ.

მარ­ტის შუა პე­რი­ო­დი­დან აფ­რე­ნის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ. ამის­თვის კი წი­ნას­წარ მზად უნდა იყოთ. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ ფრე­ნის, მწვერ­ვა­ლე­ბის და­პყრო­ბის. იყა­ვით მე­ტად გა­ბე­დუ­ლი, მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი. ნუ შე­უ­შინ­დე­ბით კონ­კუ­რენ­ტებს. სწო­რედ ასე­თი მე­თო­დე­ბით შეძ­ლებთ კა­რი­ე­რულ კი­ბე­ზე ას­ვლას.


მერწყული


მარ­ტში გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან და გან­სა­კუთ­რე­ბით მათ­თან, ვის­თა­ნაც საქ­მი­ა­ნი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გაქვთ, ურ­თი­ერ­თო­ბა უნდა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ. და­იხ­მა­რეთ ისი­ნი თქვე­ნი პრო­ექ­ტე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ში. ეცა­დეთ, არ იყოთ ენამ­წა­რე და ადა­მი­ანს პირ­ში არ მი­ა­ხა­ლოთ მის­თვის უსი­ა­მოვ­ნო ამ­ბა­ვი. დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რო­ბა უამ­რავ სფე­რო­ში გმარ­თებთ. თუ უფ­რო­სი ხართ, სამ­სა­ხურ­ში ტი­რა­ნის რო­ლის მორ­გე­ბას არ გირ­ჩევთ. კრი­ტი­კაც კი ადა­მი­ანს შე­ლა­მა­ზე­ბუ­ლად და რბი­ლად უნდა უთხრათ. თვის ბო­ლოს გან­სა­კუთ­რე­ბით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი უნდა იყოთ დე­ტა­ლე­ბი­სად­მი, ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ დო­კუ­მენ­ტე­ბის გა­ფორ­მე­ბი­სას. გა­უფრ­თხილ­დით პი­რად ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რათა თაღ­ლი­თე­ბის მსხვერ­პლი არ გახ­დეთ. რუ­ტი­ნუ­ლი საქ­მე­ე­ბი ბევრ დრო­სა და ენერ­გი­ას წა­გარ­თმევთ.

მე­ტად დე­ლი­კა­ტუ­რი უნდა იყოთ. არაა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი "მე" თქვათ, როცა საქ­მე "ჩვენ" გა­ვა­კე­თეთ. იყა­ვით მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი, კა­რი­ე­რა­სა და მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი, მაგ­რამ სხვის გა­კე­თე­ბულ საქ­მე­ებს ჩრდი­ლი არ მი­ა­ყე­ნოთ. იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ ყვე­ლა­ფერს სა­უ­კე­თე­სოდ შე­ას­რუ­ლებთ და გარ­შე­მო მყო­ფებ­თა­ნაც არ გა­ი­ფუ­ჭებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას, ბე­დის­გან სა­ჩუ­ქარს მი­ი­ღებთ.

გა­მო­ნა­ხეთ მეტი დრო შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. მო­სინ­ჯეთ თქვე­ნი ძა­ლე­ბი სხვა­დას­ხვა ახალ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს ცეკ­ვა, სამ­სა­ხი­ო­ბო საქ­მი­ა­ნო­ბა, მუ­სი­კა. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა სა­ზღვარ­გა­რე­თაც კი გა­ემ­გზავ­როს ინ­სპი­რა­ცი­ის­თვის. მეტი დრო და­უთ­მეთ სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი პი­რო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. სირ­თუ­ლე­ე­ბის და­საძ­ლე­ვად მხო­ლოდ ახ­ლობ­ლებს მი­მარ­თეთ.

მარ­ტში ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში აღ­მოჩ­ნდე­ბა და­ზღვე­ვას­თან, გა­და­სა­ხა­დებ­თან და კრე­დი­ტებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი, როცა საქ­მე ფულს შე­ე­ხე­ბა. ზო­გი­ერ­თი საქ­მი­ა­ნო­ბის გამო, შე­იძ­ლე­ბა ან სა­ზღვარ­გა­რეთ გამ­გზავ­რე­ბამ მო­გი­წი­ოთ, ან უცხო­ე­ლი პარტნი­ო­რე­ბის მო­ძი­ე­ბამ.


თევზები


მარ­ტი კარ­გი თვეა ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­სა­ფორ­მებ­ლად, ახა­ლი კონ­ტრაქ­ტე­ბის და­სამ­ყა­რებ­ლად, მაგ­რამ ყვე­ლა­ფე­რი 10 მარ­ტის შემ­დეგ და­გეგ­მეთ. თქვენ სა­უ­კე­თე­სო თა­ნამ­შრო­მე­ლი ხართ და უნდა ეცა­დოთ, რომ და­იმ­სა­ხუ­როთ კო­ლე­გე­ბი­სა და უფ­რო­სის შე­ქე­ბა. თუ გთხო­ვენ, უარი არ თქვათ და მას­ტერ-კლა­სე­ბი ჩა­უ­ტა­რეთ კო­ლე­გებს, გა­მო­დით სი­ტყვით შეხ­ვედ­რა­ზე. ერთი სი­ტყვით, ამ თვე­ში ჩრდი­ლი­დან უნდა გა­მოხ­ვი­დეთ.
თვის და­სა­წყის­ში გახ­შირ­დე­ბა საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი, ელი­ტუ­რი წვე­უ­ლე­ბე­ბი. გა­ი­ჩენთ სა­ინ­ტე­რე­სო ნაც­ნო­ბებს. ეცა­დეთ, ავ­ტო­რი­ტე­ტი მო­ი­პო­ვოთ გარ­შე­მო მყო­ფებ­ში. ზო­გი­ერ­თი სა­ინ­ტე­რე­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა­ში გა­და­წყვეტს გა­წევ­რი­ა­ნე­ბას. თუ საქ­მი­ან შე­მო­თა­ვა­ზე­ბას მი­ი­ღებთ, უარი არ თქვათ. ამის მი­ზე­ზი არ გაქვთ, თქვენ ყვე­ლა­ფე­რი გა­მო­გი­ვათ! გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან. ამის­თვის კი ხში­რად უნდა შეხ­ვდეთ მათ არა­ფორ­მა­ლურ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში.

უნდა მო­უ­ყა­როთ მო­ბი­ლი­ზე­ბა სა­კუ­თარ მიზ­ნებს, ძა­ლებს და იბ­რძო­ლოთ სა­სურ­ვე­ლის მი­საღ­წე­ვად. დახ­მა­რე­ბის­თვის კო­ლე­გე­ბი­სა და გა­მოც­დი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის შე­წუ­ხე­ბა ნუ მო­გე­რი­დე­ბათ. შე­იძ­ლე­ბა იუ­რის­ტის ან სპე­ცი­ა­ლის­ტის კონ­სულ­ტა­ცია დაგ­ჭირ­დეთ. თვის ბო­ლოს ნაკ­ლე­ბი ყუ­რა­დღე­ბა და­უთ­მეთ ჭო­რებს. ცოტა ხან­ში მათ არა­ვინ გა­იხ­სე­ნებს და არც თქვენ გი­ღირთ სა­ნერ­ვი­უ­ლოდ. აი, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბი­სად­მი კი ყუ­რა­დღე­ბით უნდა იყოთ.ასევე ნახეთ:


როგორი იქნება ზოდიაქოს ნიშნების ჯანმრთელობა მარტში - ვინ რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება და რომელი დაავადების გამწვავება გემუქრებათ


28-29 თებერვალი სურპრიზებით სავსე იქნება - რაზე გვაფრთხილებს და რას გვირჩევს ასტროლოგი


რა ელოდებათ მარტში მორიელებს, სასწორებსა და ქალწულებს - ასტროლოგიური პროგნოზი


"ფრთხილად იყავით 10 მარტამდე" - ვინ შეიძლება გამოჩნდეს ან რამ შეიძლება თავდაყირა დააყენოს თქვენი ცხოვრება, აი, რას წერს ასტროლოგი


რაში გადეხმარებათ ვერძი, ლომი ან მორიელი საუკეთესოდ - ანუ ის, რაც ზოდიაქოს ნიშნებს, დანარჩენებთან შედარებით, ყველაზე მაგრად გამოსდითვინ არიან "უმაღლესი ზოდიაქოს ნიშნები" - ხართ თუ არა ამ სიაში და რა უნდა იცოდეთ საკუთარ თავზე


თებერვლის ფინანსური ჰოროსკოპი - ვის ელის გრანდიოზული ცვლილებები კარიერაში და შემოსავლების გაზრდა"ზო­გი­ერთს მე­ო­რე შა­ნსი მი­ე­ცე­მა" - როგორ უნდა მოემზადოთ 23 თებერვლის ახალმთვარეობისთვის

ნახეთ სხვა საინტერესო სტატიები არხზე - მაია 24

1
3306
შეფასება არ არის
ავტორი:მაია 24
მაია 24
3306
  
1 მარტი, 2:06
კომენტარი ცარიელია ან წაშლილია

0 1 1