x
მეტი
  • 15.08.2020
  • სტატია:102552
  • ვიდეო:347336
  • სურათი:466510
რატომ გვცვივა თმა და როგორ შევაჩეროთ ეს პროცესი
image


თმის­ცვე­ნა ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბის ნა­წი­ლია. თმის ღე­რებს ვკარ­გავთ შხა­პის მი­ღე­ბი­სას, და­ვარ­ცხნი­სას, სა­ლონ­ში სტუმ­რო­ბი­სას.


რო­გორც უცხო­უ­რი გა­მო­ცე­მა Cosmopolitan წერს, ყო­ველ­დღი­უ­რად, სა­შუ­ა­ლოდ, 80 ღერ თმას ვკარ­გავთ, თუმ­ცა თუ ეს პრო­ცე­სი უფრო ინ­ტენ­სი­უ­რი გახ­დე­ბა, ყუ­რა­დღე­ბის მიღ­მა არ უნდა დავ­ტო­ვოთ.


დღი­ურ ნორ­მა­ზე მეტი თმის ცვე­ნა შე­იძ­ლე­ბა გა­მოწ­ვე­უ­ლი იყოს გა­რე­გა­ნი და ში­ნა­გა­ნი ფაქ­ტო­რე­ბით. ჩვენ მო­ვი­ძი­ეთ 5 ყვე­ლა­ზე გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი მი­ზე­ზი, რაც თმის ცვე­ნას იწ­ვევს და გთა­ვა­ზობ­თმი­სი შე­ჩე­რე­ბის გზებ­საც.გე­ნე­ტი­კუ­რი ფაქ­ტო­რი


შე­საძ­ლე­ბე­ლია თმის შე­თხე­ლე­ბის­კენ უბ­რა­ლოდ გე­ნე­ტი­კუ­რად იყოთ მიდ­რე­კი­ლი, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად, თმის ცვე­ნის გახ­ში­რე­ბის შან­სი არ­სე­ბობს. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, თმის ყო­ველ­დღი­უ­რად და­ბა­ნის რუ­ტი­ნა შეც­ვა­ლოთ და ორ დღე­ში ერთხელ და­ბა­ნით ჩა­ა­ნაც­ვლოთ. სა­სურ­ველ შე­დე­გამ­დე მი­სას­ვლე­ლად კი სწო­რი შამ­პუ­ნის შერ­ჩე­ვაა სა­ჭი­რო.


ჰორ­მო­ნა­ლუ­რი დის­ბა­ლან­სი


ჰორ­მო­ნა­ლურ დის­ბა­ლანსს მთელს ორ­გა­ნიზ­მზე შე­უძ­ლია უარ­ყო­ფი­თი ზე­გავ­ლე­ნის მოხ­დე­ნა. იგი მო­ზარ­დებ­ში ძი­რით­დად აკ­ნე­სა და წო­ნის მა­ტე­ბას იწ­ვევს, ზრდას­რულ ასაკ­ში­კი­ამ ჩა­მო­ნათ­ვალს შე­საძ­ლე­ბე­ლია თმის ცვე­ნაც და­ე­მა­ტოს.


თმის ზრდის პრო­ცეს­ში ჰორ­მო­ნე­ბი ერთ-ერთ უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნეს როლს თა­მა­შობს. ესტრო­გე­ნე­ბი (ქა­ლის ჰორ­მო­ნე­ბი) „თმის მი­მართ მე­გობ­რუ­ლე­ბი“ არი­ან და მის ზრდას ოპ­ტი­მა­ლურ ვა­დამ­დე უზ­რუნ­ველ­ყო­ფენ. ან­დრო­გე­ნე­ბი კი (კა­ცის ჰორ­მო­ნე­ბი) თმის მი­მართ „ნაკ­ლე­ბად­მე­გობ­რუ­ლე­ბი“ არი­ან და შე­სა­ბა­მი­სად მისი ზრდის ციკ­ლის შემ­ცი­რე­ბის­კენ არი­ან მიდ­რე­კი­ლე­ბი. ჭარბმა ან­დო­გე­ნებ­მა (რო­მელ­თა მო­მა­ტე­ბაც შე­იძ­ლე­ბა ენ­დოკ­რი­ნო­ლო­გი­უ­რი პრობ­ლე­მე­ბით იყოს გა­მოწ­ვე­უ­ლი), შე­საძ­ლე­ბე­ლია, თმის ცვე­ნა გა­მო­იწ­ვი­ოს.


თუ ჰორ­მო­ნა­ლურ დის­ბა­ლანსს გე­ნე­ტი­კუ­რი გან­წყო­ბაც და­ემ­თხვა, შე­იძ­ლე­ბა, თმის ცვე­ნა უფრო ინ­ტენ­სი­უ­რი გახ­დეს. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, მი­ა­კი­თხოთ ექიმს და ჰორ­მო­ნა­ლუ­რი პრობ­ლე­მა დრო­უ­ლად მო­აგ­ვა­როთ.


სტრე­სი


რთუ­ლია, იპოვ­ნო ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც ჰარ­მო­ნი­ა­ში ცხოვ­რობს და სტრესს სა­ერ­თოდ არ გა­ნიც­დის. იმის გამო, რომ ცო­ტა­თი ყვე­ლა­ნი „დას­ტრე­სი­ლე­ბი“ ვართ, მისი თმის ცვე­ნას­თან კავ­ში­რი მი­თად აღიქ­მე­ბა, თუმ­ცა ასე სუ­ლაც არ არის. სტრე­სის დროს ან­დრო­გე­ნე­ბის (კა­ცის ჰორ­მო­ნი) რა­ო­დე­ნო­ბა იზ­რდე­ბა, ეს კი ორ­გა­ნიზ­მში თმის ცვე­ნის გან­წყო­ბას ქმნის. წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, რა ხდე­ბა ძლი­ე­რი სტრე­სის დროს.


რკი­ნის დე­ფი­ცი­ტი ან ანე­მია


ქა­ლებ­ში თმის ცვე­ნის პრობ­ლე­მას ხში­რად რკი­ნის დე­ფი­ცი­ტიც იწ­ვევს, რად­გან რკი­ნა თმის უჯრე­დის­თვის სა­ჭი­რო ცი­ლის წარ­მოქ­მნის პრო­ცეს­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვან როლს თა­მა­შობს.


ასა­კი


ქა­ლებ­ში მე­ნო­პა­უ­ზის წინა ან მე­ნო­პა­უ­ზის პე­რი­ო­დი ორ­გა­ნიზ­მში ბევრ ცვლი­ლე­ბას იწ­ვევს. ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად, შე­იძ­ლე­ბა, თმის ცვე­ნის ინ­ტენ­სი­ვო­ბაც გა­ი­ზარ­დოს. ეს ბუ­ნებ­რი­ვი პრო­ცე­სია, თუმ­ცა მისი შე­ნე­ლე­ბა და შე­სუს­ტე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია.


რო­გორ უნდა ვებ­რძო­ლოთ თმის ცვე­ნას?


image


ჰორ­მო­ნა­ლუ­რი დის­ბა­ლან­სის პრობ­ლე­მის მოგ­ვა­რე­ბა უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სია, რათა თმის ცვე­ნას­თან ბრძო­ლის სხვა და­ნარ­ჩე­ნი მე­თო­დე­ბი ეფექ­ტუ­რი იყოს.


ჯან­სა­ღად კვე­ბა, ბევ­რი რკი­ნის შემ­ცვე­ლი პრო­დუქ­ტის მი­ღე­ბა დაგ­ვეხ­მა­რე­ბა, თმის უჯრედს ცილა მი­ვა­წო­დოთ. შე­სა­ბა­მი­სად, ეს ცვე­ნის და­წყე­ბას შე­უშ­ლის ხელს.


ყო­ველ­დღი­უ­რად იმგვა­რი ვარ­ცხნი­ლო­ბის გა­კე­თე­ბა, რო­მელ­საც ლა­ქე­ბი და მსგავ­სი „მძი­მე“ ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი სჭირ­დე­ბა, თმის ცვე­ნას უწყობს ხელს. ამას­თან, ვარ­ცხნი­ლო­ბის გა­კე­თე­ბი­სას ჩვე­ნი თმა ფენ­თან მეტ დროს ატა­რებს, ვიდ­რე უბ­რა­ლოდ, გაშ­რო­ბი­სას. შე­სა­ბა­მი­სად, უხეშ­დე­ბა, შრე­ბა, იყო­ფა ბო­ლო­ე­ბი; კარ­გავს, ბზინ­ვა­რე­ბას, ელას­ტი­უ­რო­ბას და იწყებს ცვე­ნას. უმ­ჯო­ბე­სია, ფე­ნის აღ­ნიშ­ნუ­ლი დატ­ვირ­თვით გა­მო­ყე­ნე­ბა­სა და თმის ლა­ქე­ბის ყო­ველ­დღი­უ­რად შეს­ხმას მო­ვე­რი­დოთ.


შამ­პუ­ნის სწო­რად შერ­ჩე­ვა თმის ცვე­ნის შე­სა­ჩე­რებ­ლად ერთ-ერთი გა­დამ­წყვე­ტი ფაქ­ტო­რია. ყვე­ლა ტი­პის თმის და თა­ვის კა­ნის­თვის Sebamed-ის თმის ცვე­ნის შამ­პუ­ნი­სა და ინ­ტენ­სი­უ­რი ქა­ფის ერ­თობ­ლი­ვი გა­მო­ყე­ნე­ბა მაქ­სი­მა­ლურ ეფექტს უზ­რუნ­ველ­ყოფს. ინ­სტრუქ­ცია ასე­თია: თა­ვის და­სა­ბა­ნად გა­მო­ი­ყე­ნეთ Sebamed-ის თმის ცვე­ნის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო შამ­პუ­ნი და და­ბა­ნილ თა­ვის კან­ზე წა­ის­ვით ინ­ტენ­სი­უ­რი ქაფი, რო­მე­ლიც ჩა­მო­ბა­ნის გა­რე­შე უნდა შე­იშ­როთ.


image


აღ­ნიშ­ნუ­ლი შამ­პუ­ნი ამ­ცი­რებს თმის და­ნა­კარგს თა­ვის კა­ნის სის­ხლის მი­მოქ­ცე­ვის გა­აქ­ტი­უ­რე­ბით. NHE ფორ­მუ­ლა კო­ფე­ინ­თან და გინ­კო ბი­ლო­ბას­თან ერ­თად, კვე­ბავს თმის ძი­რებს და ქმნის ოპ­ტი­მა­ლუ­რი ზრდის პი­რო­ბებს. რაც შე­ე­ხე­ბა ქაფს, ის ამ­ცი­რებს თმის მემ­კვიდ­რულ ცვე­ნას, RedensyITm, NHE და კო­ფე­ი­ნის რე­ვი­ტა­ლი­ზა­ცი­ის კომ­პლექ­სი ააქ­ტი­უ­რებს თმის ძირს საკ­ვე­ბი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი­თა და ჟანგბა­დის მო­მა­რა­გე­ბის გზით.


ეს ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი რომ ჩვე­ნი თმის სიძ­ლი­ე­რე­სა და სი­ჯან­სა­ღე­ზე აი­სა­ხოს, სტრესს უნდა მო­ვე­რი­დოთ. თმის ინ­ტენ­სი­უ­რი ცვე­ნა კი­დევ უფრო სტრე­სულ მდგო­მა­რე­ო­ბას გვიქ­მნის, ამი­ტომ უნდა გვეს­მო­დეს, რომ ეს პრობ­ლე­მა ქა­ლებ­ში ძა­ლი­ან გავ­რცე­ლე­ბუ­ლია და სწო­რი მოვ­ლით მისი დაძ­ლე­ვა შე­უძ­ლე­ბე­ლი არ არის.

1
219
2-ს მოსწონს
ავტორი:intermedia.ge
intermedia.ge
Mediator image
219
  
2019, 1 ნოემბერი, 18:08
კომენტარი ცარიელია ან წაშლილია

0 1 1